Служба поддержки клиентов
Время работы службы поддержки: Понедельник - Пятница: 08:00 - 20:00; Суббота - Воскресенье: 08:00 - 19:00.

Общие положения

1. DEFINIȚII

Cerere: Cererea de primire a Împrumutului care este prezentată de către Împrumutat Împrumutătorului;

Contract: Contractul de împrumut încheiat între părți compus din Dispozițiile Generale și Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului, precum și din modificările și/sau anexele la acesta.

Contul Împrumutatului: Contul curent bancar al Împrumutatului, specificat în  Contract, sau un alt cont curent bancar, de pe care Împrumutatul a efectuat vreodată vreun transfer către Împrumutător;

Contul Împrumutătorului: Orice cont curent bancar al Împrumutătorului, specificat în Contract și disponibil în Portal; 

Data de Plată: Data la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Graficul de rambursare al  Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului în cazul Împrumutului pe Termen Lung;

Data Finală de Plată: Data specificată în  Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului până la care Împrumutatul trebuie să efectueze rambursarea totală a Sumei Oferite de Împrumut și Remunerației Contractuale în cazul Împrumutului pe Termen Scurt;

Dispoziții Generale: aceste prevederile obligatorii ce reglementează obligațiile contractuale ale Părților;

Dobânda Anuală Efectivă: Costul total al Împrumutului pentru Împrumutat, exprimat ca procent anual din valoarea totală a Împrumutului(rilor) acordat(e) în conformitate cu Contractul, care este definit și calculat în conformitate cu Legea, specificat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului;

E-mailul Împrumutatului: Adresa de poștă electronică a Împrumutatului, specificată în Contract, unde Împrumutatul este unicul utilizator;

Filială (sau Oficiu Secundar): unitate structurală internă, situată în afara sediului central al Împrumutătorului care desfășoară unele din activitățile conexe sau auxiliare ale Împrumutătorului.

Grafic de Rambursare: indică sumele și termenele la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului în cazul Împrumutului pe Termen Lung;

Împrumut: Mijloace bănești oferite de către Împrumutător Împrumutatului în conformitate cu Contractul;

Împrumutat: persoana fizică care a depus Cererea(rile) și/sau a încheiat Contractul;

Împrumutător:  Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL, cu numărul de înregistrare (IDNO):  1017600000371, sediu:  MD-2001, str. Mitropolit Varlaam 63/23, etaj 6, Chișinău, Republica Moldova;

Împrumut pe Termen Scurt: Împrumutul cu Termenul de Plată de la 7 (șapte) zile până la 30 (treizeci) zile;

Împrumut pe Termen Lung: Împrumutul cu Termenul de Plată cu începere de la 31 (treizeci) și una zile;

Lege: Legile și actele normative ale Republicii Moldova.

Limita Liniei de Împrumut: Suma-limită a Împrumutului estimată de către Împrumutător, în interiorul căreia Împrumutatul poate prezenta Cereri pentru oferirea Împrumutului;

Limita Potențială a Liniei de Împrumut: Suma limită a Împrumutului estimată de către Împrumutător până unde Limita Liniei de Împrumut poate fi ridicată în baza Cererilor și la discreția Împrumutătorului;

Numărul de Telefon: Orice număr de telefon indicat de Împrumutat în Contract, Profil și/sau Filială (Oficiu Secundar), utilizat doar de către Împrumutat, pentru comunicare cu Împrumutătorul, inclusiv pentru notificările, cererile, ordinele Împrumutatului etc.;

Parte sau Părți:  Împrumutatul și/sau Împrumutătorul, identificați individual sau colectiv în Contract;

Perioadă de Prelungire:  Perioadă de timp cerută de către Împrumutat și oferită de către Împrumutător în cazul în care Data de Plată sau Data Finală de Plată a fost prelungită după cum e specificat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului  și care trebuie calculată inclusiv din data în care Comisionul de Gestiune la Prelungire este recepționat de către Împrumutător în mărimea deplină plătibilă în ultima zi a prelungirii așa cum este indicată în  Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului  (dacă este cazul);

Plată(ți) Contractuală(e): Toate plățile care trebuie efectuate de către Împrumutat Împrumutătorului în conformitate cu Contractul, incluzând rambursarea totală sau parțială a Împrumutului și plata Remunerațiile Contractuale;

Portal: Adresa web a Împrumutătorului (la moment având numele de domeniu www.sebo.md) unde Împrumutatul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Părți;

Profil: Interfața personală creată pe Portal de către Împrumutat, unde ultimul poate accesa informația cu privire la Contract și orice alte oferte pentru produsele sau serviciile făcute disponibile de către Împrumutător. Folosirea Portalului este convenită între Părți în baza termenelor și condițiilor de folosire a Portalului;

Dobânda Împrumutului: procentul respectiv din Suma Oferită de Împrumut, ce trebuie plătit pentru folosirea Împrumutului, specificată pentru comoditatea Împrumutatului ca o sumă în MDL sau în procente în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului, considerând că anul are 365 zile și 366 zile în anul bisect;

Remunerațiile Contractuale: Remunerațiile plătibile de către Împrumutat Împrumutătorului în legătură cu examinarea și aprobarea Cererii, administrarea Împrumutului, serviciul datoriei și serviciile suplimentare, inclusiv Dobânda pentru Împrumut, Penalități, Comisioanele și costurile și alte plăți în conformitate cu prezentul Contract;

Suma de Împrumut: Suma de bani specificată în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului oferită de către Împrumutător Împrumutatului în conformitate cu prezentul Contract;

Suma Oferită de Împrumut: Suma totală a Împrumutului efectiv oferită de către Împrumutător Împrumutatului în baza Contractului în mărimea specificată în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului care a fost oferită Împrumutatului la încheierea Contractului sau după aceasta, în baza Cererii(ilor) în interiorul Limitei Liniei de Împrumut;

Termen de Plată:  Perioada de timp din data la care Împrumutul a fost oferit Împrumutatului până la Data de Plată în cazul rambursărilor parțiale (plăți în rate) pentru Împrumutul pe Termen Lung sau  până la Data Finală de Plată în cazul Împrumutului pe Termen Scurt, și până la ultima zi a Perioadei de Prelungire în caz de prelungire.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, INCLUSIV PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ

Stabilirea relațiilor contractuale dintre Părți trebuie să fie asigurată în următoarea manieră:

2.1. În cazul în care Contractul a fost încheiat sau modificat la Filială (Oficiu Secundar), acesta trebuie să intre în vigoare la semnarea de către ambele Părți;

2.2. În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, procedura de mai jos trebuie respectată:

2.2.1. În Portal, Împrumutatul trebuie să completeze respectiva Cerere prin indicarea Sumei de Împrumut și a Termenului de Plată, precum și să ofere (să încarce electronic) alte date și documente necesare (încărcări electronice de documente). De asemenea, în cazul în care serviciile de plată prin card vor fi folosite, un link către un astfel de prestator de servicii va fi deschis, unde Împrumutatul va trebui să indice detaliile cu privire la cardul său. La completarea Cererii sus-numite, Împrumutatul va introduce parola (generată de Împrumutat) pentru a crea Profilul și, prin marcarea butonului de „Accept”, va confirma acceptarea sa ca Împrumutătorul (i) să folosească datele de identificare ale Împrumutatului pentru evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului; (ii) să folosească Portalul în conformitate cu termenele și condițiile de folosire a Portalului; (iii) să stabilească relațiile contractuale cu Împrumutatul în conformitate cu Dispozițiile Generale și (iv) să pregătească oferta Împrumutătorului sub forma informației precontractuale, plasată pe Portal și valabilă în următoarele 24 (douăzeci și patru) de ore (în continuare - Ofertă). Între timp, codul de acceptare a Ofertei va fi transmis Împrumutatului la Numărul de Telefon (în continuare – Codul de Accept);

2.2.2. Împrumutatul trebuie să-și exprime acceptarea Ofertei în următoarele 24 (douăzeci și patru) de ore prin inserarea Codului de Accept în spațiul respectiv din Portal. 

2.2.3. După depunerea Cererii și evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului, făcută de sine stătător de către Împrumutător sau prin prestatori de servicii autorizați, vor fi generate Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului. Prevederile Dispozițiilor cu Privire la Oferirea Împrumutului pot fi diferite de cerințele incluse de Împrumutat în Cerere, respectiv Suma de Împrumut poate fi diminuată în baza evaluării bonității (solvabilității) Împrumutatului și posibilităților Împrumutătorului.

2.2.4. Odată ce Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului au fost generate și Împrumutatul a acceptat Oferta (a inserat Codul de Accept), Împrumutătorul va asigura notificarea încheierii Contractului (în continuare - Notificare), care va trebui transmisă la E-mailul Împrumutatului împreună cu Dispozițiile Generale și Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului ale Contractului; 

2.2.5. Momentul în care Împrumutatul a inserat Codul de Accept și Suma de Împrumut a fost oferită Împrumutatului constituie faptul că Contractul sau, după caz, modificarea Dispozițiilor cu Privire la Oferirea Împrumutului, în cazul unei Cereri(rilor) repetate în temeiul Contractului, a fost încheiate între Părți prin mijloace de comunicare la distanță;

2.3. Contractul, inclusiv modificările la acesta, încheiate prin mijloace de comunicare la distanță va avea aceeași valabilitate legală ca și contractele semnate pe suport de hârtie sau contractele semnate cu semnătură electronică;

2.4. Părțile vor stoca toată informația ce probează încheierea Contractului prin mijloace de comunicare la distanță.

2.5. Împrumutatul prin depunerea Cererii conștientizează și confirmă că:

2.5.1. datele cu caracter personal și informația specificată de către Împrumutat în Cerere, precum și toate celelalte documente depuse sunt corecte, complete și veridice până în ziua în care Împrumutatul notifică Împrumutătorul despre careva modificări;

2.5.2. Împrumutatul are capacitate de exercițiu deplină să acționeze și nu este sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;

2.5.3.  Împrumutatul acționează ca persoană fizică și nu reprezintă interesele vreunei persoane juridice, întreprinzător individual sau altă persoană (beneficiar);

2.5.4. toată informația precontractuală și condițiile substanțiale ale Contractului au fost făcute disponibile pentru Împrumutat la Filială (Oficiu Secundar) și/sau Portal, respectiv Împrumutat a fost informat despre:

2.5.4.1. toate condițiile referitoare la acordarea Împrumutului și rambursarea Împrumutului, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum și Remunerațiile Contractuale plătibile de către Împrumutat Împrumutătorului (inclusiv, fără limitare, Dobânda Împrumutului, Penalitățile, Comisioanele și costurile, suma totală plătibilă de către Împrumutat),

2.5.4.2. toate riscurile în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv, fără limitare, că (i) statistica datelor despre Împrumutat nu garantează aceleași date în viitor, (ii) costuri suplimentare pot fi aplicate de către persoane terțe, precum comisioane la transfer, costuri de validare, comisioane de colectare a datoriilor, mediere, cheltuieli de judecată și/sau executare etc., (iii) consecințe negative pot apărea în cazul în care Împrumutatul încalcă dispozițiile Contractului (e.g. Penalitățile);

2.5.4.3. exercitarea dreptului de a revoca unilateral și anticipat Contractul în baza cererii depuse pe E-mailul Împrumutătorului (info@sebo.md) sau prin telefonul informativ (+373 22 896 897; +373 22 896 895) de la Numărul de Telefon;

2.5.4.4. încetarea Contractului, așa cum este stipulat în Contract;

2.5.4.5. Legea nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum și Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic care reglementează executarea Contractului se aplică pentru orice chestiuni substanțiale în caz de litigiu între Părți;

2..5.4.6. orice litigiu apărut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat prin înțelegerea reciprocă a Părților sau Părțile pot numi un mediator autorizat să soluționeze litigiul înainte de procesul de judecată. În cazul imposibilității de a soluționa litigiile în ordine extrajudiciară, litigiile vor fi deferire instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.

2.6. Împrumutatul a luat cunoștință și este de acord cu toate condițiile Contractului și termenele și condițiile de folosire a Portalului, care reflectă în mod corespunzător interesele Împrumutatului, și este deplin conștient de răspunderea ce decurge din documentele sus-menționate.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OFERIREA ÎMPRUMUTULUI

3.1. Prin Contract, Împrumutătorul se obligă să ofere Împrumutul Împrumutatului în interiorul Limitei Liniei de Împrumut în baza Cererilor celui din urmă, în caz de aprobare a acestora, iar Împrumutatul se obligă să întoarcă Suma Oferită de Împrumut și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată. În cazul în care Împrumutatul și-a executat deplin obligațiile în baza prezentului Contract și a decis că primească un nou Împrumut, Împrumutatul va prezenta Cererea în conformitate cu procedura stipulată în Clauza 3.2 din Dispozițiile Generale.

3.2. Împrumutatul poate prezenta Cererea:

3.2.1. prin semnarea și prezentarea Cererii la Filială (Oficiu Secundar), sau

3.2.2. prin apelarea prin intermediul Numărului de Telefon, menționând prenumele, patronimicul (dacă este) și numele Împrumutatului, numărul Contractului și Suma Împrumutului, pe care Împrumutatul dorește să o primească în interiorul Limitei Liniei de Împrumut, precum și data de rambursare sau

3.2.3. în mod electronic, prin completarea Cererii pe Portal prin intermediul Profilului.

3.3. Împrumutătorul va decide unilateral asupra aprobării sau respingerii Cererii, ținând cont de evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului, efectuată de sine stătător de către Împrumutător sau folosind asistența unor persoane terțe, și/sau executarea de către Împrumutat a obligațiilor conform prezentului Contract. Împrumutătorul este în drept să respingă Cererea fără nici o justificare sau explicație.

3.4. Împrumutătorul notifică Împrumutatul despre acceptarea sau respingerea Cererii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua primirii Cererii. În caz de aprobare a Cererii, Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului sau modificările făcute în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului ca rezultat al oferirii Împrumutului în conformitate cu Cererea pot fi trimise pe E-mailul Împrumutatului. Acestea vor intra în vigoare la oferirea de fapt a Împrumutului. Împrumutatul conștientizează că aceste modificări vor fi făcute în baza Cererilor prezentate de către Împrumutat și este de acord cu executarea lor așa cum este specificat în prezenta clauză.

3.5. La cererea primită de la Împrumutat, Împrumutătorul este obligat să ofere Împrumutatului:

3.5.1. la Filială (Oficiu Secundar), după semnarea de către Împrumutător și Împrumutat, suportul de hârtie al modificărilor efectuate în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului în baza respectivelor Cereri ale Împrumutatului;

3.5.2. în termen de 15 (cincisprezece) zile, gratuit, un grafic de plată/situaţia de plăţi a sumelor restante în baza Contractului, în formatul (pe hârtie sau pe alt suport durabil) specificat de către Împrumutat.

3.6. Împrumutătorul, în conformitate cu indicațiile Împrumutatului, va oferi fiecare Sumă a Împrumutului în numerar la Filială (Oficiu Secundar) sau prin transfer în Contul Împrumutatului.

3.7. În cazul în care Împrumutatul nu a folosit Limita Liniei de Împrumut în întregime până în ultima zi calendaristică a lunii curente, Împrumutătorul este în drept unilateral să reseteze partea neutilizată a Limitei Liniei de Împrumut. O nouă Limită a Liniei de Împrumut poate fi definită la discreția Împrumutătorului la aprobarea Cererii(lor) noi a Împrumutatului

4. REMUNERAȚIILE CONTRACTUALE

4.1. Dobânda Împrumutului

4.1.1 Pentru utilizarea sumelor făcute disponibile ca Împrumut(uri) până la Limita Liniei de Împrumut, Împrumutatul va plăti Împrumutatului în decursul Termenului de Plată, Dobânda Împrumutului, precum este indicată în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului.

4.1.2. Dobânda Împrumutului trebuie calculată pentru întreaga perioadă de timp pentru care Împrumutul(urile) este folosit de către Împrumutat, începând din prin zi când Împrumutul a fost oferit și terminând cu ziua în care toată Suma Oferită de Împrumut a fost rambursată Împrumutătorului împreună cu toate celelalte Remunerații Contractuale.

4.2 Penalități

4.2.1. În cazul în care Împrumutatul încalcă Termenul de Plată Împrumutatul va trebui să plătească Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, calculată ca procent stipulat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului aplicat sumei restante din Împrumut, Dobânzii Împrumutului și  Remunerațiilor Contractuale (dacă este cazul) începând din prima zi după Termenul de Plată și până la plata totală a tuturor sumelor restante în baza prezentului Contract.

4.2.2. Împrumutatul va fi considerat în încălcare (în continuare „Încălcare”) când oricare dintre Remunerațiile Contractuale ale Împrumutului pe Termen Lung nu sunt plătite în decurs de 5 zile de la Data de Plată, trebuind să achite suplimentar la Dobânda Împrumutului și la Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, o Penalitate de Încălcare, precum este indicat mai jos:
4.2.2.1. MDL 100 – plătibil la a 6-a zi de la Data de Plată; și
4.2.2.2. MDL 200 – plătibil la a 16-a zi de la Data de Plată; și
4.2.2.3. MDL 800 – plătibil la a 26-a zi de la Data de Plată .
Dacă mai mult de o Remunerație Contractuală este întârziată de către Împrumutat, Penalitatea de Încălcare se va calcula și se va achita doar cu referire la prima (cea mai veche) Remunerație Contractuală neachitată.

4.3. Comisioane și costuri ce urmează a fi plătite de Împrumutat Împrumutătorului în legătură cu prezentul Contract:

4.3.1. Comision de Examinare și Aprobare a Cererii, specificat de Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului, trebuie să fie plătit de către Împrumutat Împrumutătorului pentru examinarea și aprobarea Cererii în cazul Împrumutului pe Termen Lung. Comisionul respectiv este datorat la momentul când Cererea Împrumutatului a fost examinată și aprobată de Împrumutător. În cazul în care potrivit alegerii Împrumutatului, plata acestui comision nu este eșalonată în corespundere cu Graficul de Rambursare, Împrumutătorul reține acest comision din Suma de Împrumut care urmează a fi eliberată Împrumutatului.
4.3.2. Comision cu privire la Administrarea Împrumutului, specificat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului, trebuie să fie plătit de către Împrumutat Împrumutătorului pentru administrarea Împrumutului până în ultima zi a Termenului de Plată.
4.3.3. Comision de Oferire a Numerarului care trebuie plătit dacă Împrumutatul a solicitat și Împrumutătorul a asigurat serviciul de oferire a Împrumutului în numerar, implicând lucrul organizațional al Împrumutătorului de obținere a banilor cheș/numerar de la banca comercială, transportare la filiale, păstrarea în securitate a mijloacelor bănești și activitatea operațională cu mijloace bănești în cheș. Acest comision nu se achită în cazul transferului bancar pe Contul Împrumutatului.
4.3.4. Comision de Gestiune la Prelungire care trebuie plătit în cazul în care Împrumutatul a cerut și primit de la Împrumutător o Perioadă de Prelungire a Datei de Plată în cazul Împrumutului pe Termen Lung. Comisionul de Gestiune la Prelungire este indicat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului și trebuie plătit la momentul în care cererea de prelungire este procesată. Faptul achitării Comisionului de Gestiune la Prelungire de către Împrumutat constituie confirmarea sa (proba respectivă) cu privire la prelungirea Datei de Plată, alte formalități nefiind necesare. În scop informativ, Împrumutătorul poate transmite Împrumutatului modificarea Dispozițiilor cu Privire la Oferirea Împrumutului, unde Data de Plată amânată este indicată în legătură cu acceptarea cererii Împrumutatului. 
4.3.5. Compensație de Rambursare Anticipată care trebuie plătită în cazul rambursării anticipate a Sumei Oferite de Împrumut și a tuturor Remunerațiilor Contractuale în conformitate cu Clauza 5.5. a Dispozițiilor Generale, dacă Împrumutul pe Termen Lung a fost rambursat anticipat de către Împrumutat.
4.3.6. Comisionul de Concesiune a Penalității, plătibil în cazul în care Împrumutatul a cerut și primit de la Împrumutător pentru o anumită perioadă de concesiune (necalculare) a Penalităților și respectiv a Dobânzii Împrumutului și Penalității de Întârziere, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative și de altă natură suportate de către Împrumutător pentru satisfacerea cererii Împrumutatului de a nu calcula Penalitatea de Întârziere, precum este indicat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului sau precum este oferit de Împrumutător. Faptul achitării Comisionului de Concesiune a Penalității de către Împrumutat constituie confirmarea sa (proba respectivă) privind intenția plății comisionului respectiv, alte formalități nefiind necesare.
4.3.7. Costurile de Colectare, poate fi solicitat de Împrumutător și trebuie achitat de Împrumutat în sumă de MDL 300 sau în valoare mai mare potrivit chitanțelor de plată sau altor probe, dacă Împrumutatul întârzie Plățile Contractuale și Împrumutătorul începe acțiuni de colectare, inclusiv, după caz, telefonarea Împrumutatului la Numărul de Telefon sau a persoanei de contact (potrivit datelor indicate de Împrumutat), expedierea sms(urilor), email(urilor), scrisorilor (inclusiv cu aviz de recepție), întocmirea, depunerea și pledarea acțiunilor în judecată, externalizarea respectivelor activități de colectare, activități de executare silită.
4.3.8. Comision de Restructurare, calculat ca un procent anumit din suma curentă la balanța Împrumutului, solicitat de Împrumutător și care va fi achitat de Împrumutat pentru procesarea, examinarea și acceptarea cererii Împrumutatului de restructurare a Împrumutului, editarea documentației necesare și semnarea acesteia.
4.3.9. Comisionul încasat pentru operațiuni de plată în cazul efectuării plăților anume prin intermediul băncilor comerciale, în mărimea încasată de bancă (la moment 5 lei/plată).

4.4. Comisioanele adiționale se plătesc în exclusivitate la alegerea și conform voinței Împrumutatului pentru primirea serviciilor adiționale care nu sunt impuse și considerate obligatorii la momentul încheierii Contractului.

4.5. Împrumutătorul poate propune oricând modificarea Contractului, inclusiv mărimea comisioanelor (Dobânda Împrumutului, Penalitățile, Comisioane și costuri).

Împrumutatul solicită să fie informat despre modificările menționate, în termen de 10 (zece) zile înainte de data la care acestea vor intra în vigoare, prin publicarea modificărilor pe Portal, la Filiale (Oficii Secundare), sau prin informarea la Numărul de Telefon sau E-mailul Împrumutatului. Modificările menționate se consideră acceptate de către Împrumutat când acesta confirmă modificările menționate. Modificările menționate nu se aplică pentru Sumele de Împrumut oferite până la publicarea modificărilor menționate.

4.6. Împrumutătorul are dreptul la discreția sa și/sau în scop de marketing:

4.6.1. să ofere Împrumutatului reducerea de până la 100% din Dobânda Împrumutului precum și din Comisioane și costuri,în cazul în care primul Împrumut a fost rambursat deplin până la Data Finală de Plată;

4.6.2. să nu ceară și/sau să înceteze calcularea oricăror sume de Dobânzi a Împrumutului Penalități sau comisioane și costuri și să nu ceară sau să reducă orice sau toate Remunerațiile Contractuale.
4.7. Împrumutatul confirmă să a fost informat la încheierea Contractului și este de acord, ca în cazul primului Împrumut pe Termen Scurt contractat de la Împrumutător, dacă achită Suma de Împrumut până la Data Finală de Plată, Împrumutătorul va acorda Împrumutatului o reducere de 100% din Dobânda Împrumutului, precum și din Comisioane și Costuri.

5. PLĂȚILE CONTRACTUALE ȘI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

5.1. Împrumutatul trebuie să efectueze Plățile Contractuale în interiorul Termenului de Plată prin:

5.1.1. plata prin card folosindu-se de asistența furnizorilor autorizați de servicii de plată.

 

5.1.2. transfer bancar din Contul Împrumutatului în Contul Împrumutătorului. O plată prin transfer bancar este considerată ca fiind făcută când suma este creditată în contul bancar al Împrumutătorului;

5.1.3. numerar la Filială (Oficiu Secundar) sau în terminale de plată.

5.2. Împrumutatul poate prelungi Data de Plată cu Perioada de Prelungire, prin plata Comisionului de Gestiune la Prelungire.

5.3. Dacă Penalitatea de Întârziere a fost concesionată sau Data de Plată a fost prelungită, plata altor Plăți Contractuale, inclusiv Suma de Împrumut, Dobânda Împrumutului și/sau Penalitatea de Întârziere  este suspendată pentru această perioadă. Toate sumele plătibile în baza Contractului în caz de Perioadă de Prelungire sau de concesiune vor fi plătite în sumă deplină până în ultima zi a Perioadei de Prelungire sau perioadei de concesiune acordate. Rambursarea respectivelor Plățile Contractuale în interiorul Perioadei de Prelungire sau de concesiune nu este considerată ca întârziată, cu excepția cazului în care plata este deja întârziată la momentul când Perioada de Prelungire sau de concesiune este solicitată de Împrumutat și acceptată de Împrumutător. În cazul în care Împrumutătorul a acordat Perioada de Prelungire pentru Împrumutul pe Termen Lung în baza solicitării Împrumutatului, un nou Grafic de Rambursare poate fi generat și transmis la E-mailul Împrumutatului, și plata Comisionului de Gestiune la Prelungire este considerată ca acceptare a Împrumutatului a noului Grafic de Rambursare.

5.4. Împrumutatul este îndreptățit să ramburseze Împrumutul oricând în interiorul Termenului de Plată și în conformitate cu Legea, total sau parțial, și să facă alte Plăți Contractuale din Remunerația Contractuală în baza Legii.

5.5. În caz de rambursare anticipată totală sau parțială a Împrumutului, Împrumutatul este îndreptățit la o reducere proporțională a tuturor Remunerațiilor Contractuale respective pentru perioada Termenului de Plată. Suma menționată a reducerii proporționale va fi oferită Împrumutatului în baza cererii scrise a acestuia întocmită în termen de 30 (treizeci) de zile din ziua în care plata anticipată a fost efectuată; după acest termen o asemenea cerere nu va fi executată și plata achitată anticipat va fi repartizată pentru următoarele Plăți Contractuale. În cazul rambursării anticipate a Împrumutului pe Termen Lung, Împrumutatul va plăti adițional Împrumutătorului o compensație precum este indicat în Dispozițiile cu Privire la Oferirea Împrumutului.
5.5.1. Întru evitarea dubiilor, în cazul în care Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii și Comisionul de Oferire a Numerarului urmează să fie achitate de Împrumutat eșalonat conform Dispozițiilor cu Privire la Oferirea Împrumutului, suma neachitată al acestui comision devine datorat și scadent în totalitate integral de către Împrumutat în cazul rambursării anticipate totale sau parțiale.

5.6. În caz de plăți excedentare din partea Împrumutatului, sumele plătite în exces vor fi întoarse Împrumutatului în baza cererii scrise a acestuia întocmită în termen de 30 (treizeci) de zile din ziua în care plata excedentară a fost efectuată..

5.7. Achitarea Plăților Contractuale ale Împrumutatului este considerată efectuată la primirea acestora de către Împrumutător. Plățile Împrumutatului care nu sunt efectuate în conformitate cu prezentul Contract sunt considerate ca neefectuate până la momentul identificării acestora de către Împrumutător.

5.8. Cu excepția cazului în care este specificat altfel în ordinul de plată de către Împrumutat sau este prevăzut de Lege, plățile primite de la Împrumutat vor fi stinse în consecutivitatea următoare: Comisionul de Restructurare, Penalitatea de Întârziere; Penalitatea de Încălcare; Comisionul de Gestiune la Prelungire; Comisionul de Concesiune a Penalității; Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii; Compensația de Rambursare Anticipată, Comisionul de Oferire a Numerarului; Dobânda Împrumutului; Comision de Administrare a Împrumutului; Plata(plățile) Împrumutului.

5.9. Pentru evitarea dubiilor, Părțile s-au înțeles că în caz de încălcare a Termenului de Plată sau rezoluțiune a Contractului, Împrumutatul va rambursa Împrumutătorului Suma Oferită de Împrumut și va plăti toată Remunerația Contractuală aplicabilă, cu excepția cazurilor stabilite de Contract sau de Lege.

5.10. Împrumutatul este personal responsabil cu toate bunurile sale pentru rambursarea Împrumutatului Plățile Contractuale în baza prezentului Contract în sumă deplină.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI CONSECINȚELE

6.1. Împrumutatul în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice după încheierea Contractului poate revoca Contractul fără a invoca careva motive. Pentru a-și exercita dreptul menționat în această clauză, Împrumutatul va transmite Împrumutătorului o notificare unilaterală de revocare a Contratului, în formă scrisă, menționând prenumele, patronimicul și numele Împrumutatului și numărul Contractului. În asemenea caz Împrumutatul va rambursa Împrumutătorului Suma Oferită de Împrumut imediat, dat nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul transmiterii notificării sus-numite către Împrumutător, și să plătească Dobânda Legală acumulată a Împrumutului începând cu data în care transferul bancar al Sumei Oferite de Împrumut a fost finalizat și până la data în care Suma Oferită de Împrumut este rambursată. Dacă Împrumutatul nu a transmis o astfel de notificare în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea Contractului, Contractul nu se va considera încetat.

6.2. Omisiunea Împrumutatului de a efectua plățile în conformitate cu prezentul Contract pot avea consecințe negative pentru Împrumutat, pentru că Împrumutătorul va fi îndreptățit în conformitate cu Legea:

6.2.1. să ia toate măsurile pentru rezilierea Contractului și/sau să inițieze executarea silită împotriva Împrumutatului;

6.2.2. să raporteze birourilor istoriilor de credit, care ar influența direct credibilitatea Împrumutatului în viitor, inclusiv în raport cu alți creditori (persoane terțe);

6.2.3. să accelereze rambursarea tuturor plăților contractuale în baza Contractului, iar Împrumutatul va trebui să ramburseze imediat toate aceste sume, care vor fi scadente și plătibile;

6.2.4. să notifice Împrumutatul sau persoanele de contact ale Împrumutatului (dacă există).  Împrumutatul confirmă că a primit aprobarea persoanei de contact a Împrumutatului pentru folosirea datelor de contact ale acesteia pentru posibile notificări din partea Împrumutătorului în legătură cu neonorarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale ale Împrumutatului în baza Contractului.

6.2.5. să asigure prin intermediul instanței de judecată, prin înaintarea acțiunii, sechestrarea conturilor Împrumutatului și/sau a bunurilor mobile/imobile pentru rambursarea Plăților Contractuale;

6.2.6. să creeze istoria de credit a Împrumutatului cu referire la datoriile Împrumutatului.

6.3. Împrumutătorul poate rezilia Contractul, iar Împrumutatul va rambursa în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare Împrumutătorului în totalitate Suma Oferită de Împrumut și toată Remunerația Contractuală aplicabilă, în cazul în care:  

6.3.1. Împrumutatul a furnizat Împrumutătorului date false, informații incorecte, incomplete, desuete sau înșelătoare, documente falsificate sau nu a trimis informația cerută de Împrumutător;

6.3.2. evaluarea bonității (solvabilității) efectuată de către Împrumutător indică un risc semnificativ de incapacitate de plată a Sumei Oferite de Împrumut de către Împrumutat;

6.3.3. Împrumutatul întârzie plățile pentru o perioadă mai mare de 29 (douăzeci și nouă) zile calendaristice. În cazul în care Împrumutătorul a decis să rezilieze Contractul în mod unilateral, în baza Remunerațiilor Contractuale neachitate, respectiva notificare va fi expediată Împrumutatului (în continuare – “Notificarea de Reziliere”) și Împrumutatul.

6.3.3.1. împreună cu rambursarea Plăților Contractuale este obligat să plătească o penalitate fixă în mărimea de 25% (douăzeci și cinci procente) din suma de Împrumut nerambursată și toate plățile restante în baza Contractului, care vor fi indicate în Notificarea de Reziliere;
6.3.3.2. va achita dobânzile legale, calculate pentru fiecare zi de la data rezilierii până la data achitării depline.

6.3.4. Împrumutatul a încălcat altă obligație esențială ce derivă din Contract și dacă această încălcare nu a fost încetată în următoarele 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Împrumutătorului adresată Împrumutatului;
6.3.5. un dosar penal a fost intentat împotriva Împrumutatului în legătură cu posibile fraude, falsificări de documente, delapidare de fonduri sau furturi de orice fel (inclusiv de mijloace bănești) sau în legătură cu alte activități infracționale similare, precum și în cazul oricăror suspiciuni, întemeiate conform Legii;

6.3.6. în caz de suspiciuni cu privire la spălarea banilor și/sau finanțare de terorism efectuată de către Împrumutat;

6.3.7. o cerere introductivă de declarare a insolvabilității Împrumutatului a fost depusă.

6.4. Prin prezenta Împrumutatul este de acord că:

6.4.1. Împrumutătorul are dreptul de a cesiona oricăror persoane terțe (în continuare – ”Cesionari”) drepturile născute din Contract;

6.4.2. Cesionarii au dreptul de a cesiona la rândul lor drepturile născute din Contract către un număr nelimitat de persoane terțe;

6.4.3. Împrumutătorul și Cesionarii au dreptul de a dezvălui informația furnizată pentru încheierea prezentului Contract persoanelor terțe, inclusiv autorităților de supraveghere;

6.4.4. acesta va restitui toate cheltuielile de urmărire a Plăților Contractuale suportate de către Împrumutător, inclusiv cheltuielile prevăzute pentru notificările transmise conform Contractului.

6.5. Cesionarea drepturilor născute din Contract nu va reduce garanțiile în favoarea Împrumutatului, constituite în baza prezentului Contract, fără consimțământul scris al Împrumutatului.

7. DIVERSE

7.1. Împrumutatul va notifica Împrumutătorul despre toate modificările informațiilor despre Împrumutat specificate în Contract, în special cu privire la buletinul de identitate sau locul de lucru al Împrumutatului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

7.2. Împrumutătorul, la discreția sa și/sau în conformitate cu Legea, poate cere de la Împrumutat:

7.2.1. aprobarea de către acesta a modificărilor informațiilor prin apelarea la Numărul de Telefon, prin intermediul Profilului de pe Portal sau la Filială (Oficiu Secundar) și/sau în alt mod;

7.2.2. informație suplimentară în legătură cu executarea prezentului Contract și oferirea Împrumutului;

7.2.3. informație în legătură cu bonitatea (solvabilitatea) Împrumutatului, identificarea Împrumutatului și/sau a mijloacelor bănești ale acestuia.

Atât timp cât informația completă cerută de Împrumutător nu a fost furnizată de către Împrumutat, Împrumutătorul poate evita acordarea Sumei de Împrumut sau prelungirea Termenului de Plată fără nici o justificare sau explicație.

7.3. Comunicarea (Cererile, notificările scrise, propunerile, sugestiile, cererile, aprobările, refuzurile etc.) dintre Părți în legătură cu implementarea prezentului Contract trebuie să fie făcută prin apel telefonic la Numărul de Telefon, prin E-mailul Împrumutatului sau Împrumutătorului sau prin intermediul Profilului de pe Portal. Orice comunicarea în maniera sus-specificată trebuie să fie obligatorie între părți. Împrumutătorul nu va fi responsabil pentru nici o eroare de comunicare (inclusiv notificări nerecepționate) care au apărut din cauza eșecului Împrumutătorului de a notifica Împrumutatul despre modificarea informației furnizare de către Împrumutător sau din cauza întreruperii comunicării lor (e.g. deranjamente în serviciile sau sistemele furnizorilor de servicii (persoane terțe), greva personalului, pierderi de date/documente etc.).

7.4. Înainte de încheierea Contractului Împrumutatul este în drept să creeze un Profil pe Portal, în conformitate cu Termenele și Condițiile de Folosire a Portalului, disponibile pe Portal. Identificarea și comunicarea cu Împrumutătorul este obligatorie pentru Părți, cu condiția că Împrumutatul prin intermediul Profilului de pe Portal, să fi acceptat Termenele și Condițiile de Folosire a Portalului prin activarea Profilului de pe Portal (activare) așa cum e specificat de regulile menționate. 

7.5. Împrumutătorul poate suspenda sau termina identificarea și/sau comunicarea între Părți la telefon prin intermediului Numărului de Telefon, sau prin intermediul Profilul de pe Portal, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, și să ceară ca aceste activități să fie făcute la Filială (Oficiu Secundar).

7.6. Împrumutatul este de acord să primească informația:

7.6.1. care trebuie să fie trimisă în mod obligatoriu în conformitate cu Legea, fie prin e-mail la E-mailul Împrumutatului fie prin publicarea pe Portal;

7.6.2. în legătură cu Contractul prin e-mail la E-mailul Împrumutatului și/sau la telefon prin intermediului Numărului de Telefon, ca notificări orale înregistrate sau sms-uri. Notificările transmise prin e-mail sau sms-uri se consideră primite în momentul intrării comunicării electronice în sistemul informațional indicat de Împrumutat;

7.6.3. cu privire la Împrumutător sau persoane terțe care sunt în legătură cu Împrumutătorul, inclusiv publicitatea comercială, anunțurile publicitare sau alte mesaje informative la telefon prin intermediului Numărului de Telefon sau prin e-mail la E-mailul Împrumutatului. 

7.7. Împrumutatul își dă consimțământul și autorizează Împrumutătorul să asigure prelucrarea datelor personale (verificarea autenticității datelor personale ale Împrumutatului din diferite baze de date publice și / sau private, colectarea de date (inclusiv imaginea vizuală, foto, video și / sau înregistrările audio), compilarea și transferarea la / de la persoane terțe, transmiterea transfrontalieră și stocarea datelor chiar și după executarea deplină a Contractului) a următoarelor date (nume, prenume, patronimic, sex, data și locul nașterii, semnătură, date a membrilor de familie, cetățenie, semnătură digitală, număr de telefon și fax, email, profesie / funcție, situație familială, situație economico-financiară, date bancare, imagine, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deținute de către Împrumutat, caracteristici fizice, date din buletinul meu de identitate)   cu scopul:

7.7.1. executării obligațiilor ce derivă din Contract;

7.7.2. creării de rapoarte de credit, colectare debite / recuperare creanțe, servicii financiar-bancare, statistică, analiză a solvabilității / situației economico-financiare, prospectare comercială și marketing direct prin mesaje SMS la numărul indicat în Cerere, precum și primirii și transmiterii informației către birourile istoriilor de credit, stat, instituții municipale și/sau autorități de supraveghere;

7.7.3. cesionării drepturilor născute din Contract către persoanele terțe;

7.7.4. evaluării solvabilității Împrumutatului sau altor factori semnificativi ce influențează încheierea și executarea prezentului Contract;

7.7.5. transmiterii Împrumutatului informației despre Împrumutător sau persoane terțe ce se află în legătură cu Împrumutatul, inclusiv informației comerciale în scop de marketing sau publicitate, și anume să primească materiale promoționale de la Împrumutător, partenerii Împrumutătorului prin intermediul serviciilor poștale tradiționale sau prin intermediul mijloacelor electronice (i.e. telefon, SMS la Numărul de Telefon și/sau e-mail la Email-ul Împrumutatului ori prin intermediul Profilului de pe Portal);

7.7.6. transmiterii transfrontaliere a datelor personale în Republica Letonă, în scopul stocării acestora pe perioada indicată în Clauza 7.8 din Dispozițiile Generale.

7.8. Împrumutatul confirmă că a fost informat (i) despre faptul că perioada de prelucrare a datelor personale nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate, iar după expirarea acestei perioade, datele personale vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu legislația în vigoare, și (ii) despre existența și modul de exercitare a drepturilor sale de acces, intervenție asupra datelor și de opoziție (inclusiv cu privire la prospectarea comercială), precum despre consecințele unui refuz pentru a răspunde la întrebările, obligatorii sau voluntare, prin care sunt colectate datele sale personale. Împrumutatul confirmă că datele personale ale acestuia pot fi colectate de către Împrumutător inclusiv prin următoarele metode: interviuri față în față, telefon, examinare a actelor (copiilor) prezentate, camere video.

7.9. Împrumutătorul asigură procesarea și securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea.

7.10. Dacă un litigiu dintre Părți nu este soluționat prin negocieri, acesta va trebui soluționat de către o instanță judecătorească în conformitate cu Legea. Împrumutatul și Împrumutătorul pot recurge la mediere în cazurile și în modul stabilit de Lege.

7.11. Împrumutatul este informat și este de acord că  Împrumutătorul este îndreptățit să cesioneze toate obligațiile născute din prezentul Contract. În așa caz,  Împrumutătorul  va notifica  Împrumutatul  privind acest fapt cu excepția cazului în care continuă să gestioneze împrumutul.

7.12. Părțile sunt îndreptățite să cadă de acord cu privire la modalități specifice de executare a obligațiilor din prezentul Contract. În acest caz, un astfel de acord va fi încheiat la Filială (Oficiu Secundar), prin intermediul telefonului utilizând Numărul de Telefon sau e-mail folosind E-mailul Împrumutatului, sau prin intermediul Profilului de pe Portal.

Ultima modificare: 20.12.2018, © 2018 O.C.N. “SEBO CREDIT” SRL drepturi rezervate.