Служба поддержки клиентов
Время работы службы поддержки: Время работы службы поддержки клиентов: Понедельник - Воскресенье: 09:00 - 18:00 (онлайн-чат); 09:00 - 19:00 (телефонный звонок);

Политика конфиденциальности

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL, cu sediul pe MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 42, et. 4, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600000371, prelucrează anumite date cu caracter personal  precum este detaliat mai jos.

La cererea Utilizatorului, Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL va lua anumite măsuri indicate în prezenta Politică, legate de prelucrarea datelor personale înaintea încheierii contractului de credit în corespundere cu art. 5 alin.(5) lit a) din Legea 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și în vederea executării contractelor la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

1. Definițiile folosite în Politica de Confidențialitate

1.1.    Companie sau Operator: Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL, cu sediul pe str. Albișoara 42, et.4, Chișinău, Republica Moldova, MD-2005, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600000371;

1.2.    Sucursală: orice oficiu permanent sau locație unde Compania sau partenerii acceptați ai Companiei (dacă există) desfășoară activitate de creditare;

1.3.    Utilizator: persoană fizică care a trimis cerere electronică prin Portal sau care a semnat personal cererea, pentru a cere respectivul credit, la Sucursală și prin această acțiune a consimțit implicit cu Politica de Confidențialitate;

1.4.    Debitor: persoană fizică cererea căreia a fost aprobată de către Companie și cu care a fost încheiat un Contract. Toți Debitorii sunt și Utilizatori;

1.5.    Portal: adresa web a Companiei (la moment având nume de domeniu www.sebo.md) unde Debitorul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Utilizator și Companie;

1.6.    Contract: contractul de credit încheiat între Debitor și Creditor pentru stabilirea dispozițiilor de oferire și rambursare a creditelor;

1.7.    Perioadă precontractuală: perioada de timp din momentul când Utilizatorul a furnizat Creditorului Datele Personale ale Utilizatorului și informația necesară pentru evaluarea bonității (solvenței), precum și pentru aprobarea sau refuzul încheierii Contractului.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Compania va procesa următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele, prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, semnătura, datele membrilor de familie, cetățenia, semnătura digitală, telefon mobil, adresa de e-mail, situație familială, situație economică sau financiară, date bancare, imagine, telefon/fax, adresa de domiciliu sau reședință, loc de muncă, IDNP, date privind bunurile deținute, voce, parola Profilului de Utilizator oferită de Companie, date financiare cu privire la conturile de credit (uri) ținute la Companie, (împreună numite în continuare, „Datele Personale ale Utilizatorului”).

3. Scopul prelucrării

Compania va procesa Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

3.1.    crearea Profilului Utilizatorului și folosirea Portalului, respectiv pentru oferirea accesului Utilizatorului la Portal și pentru oferirea serviciilor specifice făcute accesibile de către Companie prin intermediul Portalului și în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, precum și Contractul;

3.2.    identificare și validare a Utilizatorului.

3.3.    evaluarea bonității, respectiv pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului în baza informației furnizate de către Utilizator, de către persoanele indicate de către acesta sau de persoane terțe autorizate (inclusiv Birourile Istoriilor de Credit), în interiorul Perioadei precontractuale și implementării Contractului.

3.4.    implementarea contractului, respectiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Companiei în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și executării silite a drepturilor Companiei împotriva Debitorului;

3.5.    statistică și raportare, respectiv pentru furnizarea tuturor rapoartelor către autoritățile competente, precum și pentru crearea statisticii (istoriei de credit) a Debitorului;

3.6.    buletine informative și informații despre produsele / serviciile Companiei sau a partenerilor săi, respectiv pentru transmiterea către Utilizatori a buletinelor informative sau altă informație comercială despre produsele / serviciile Companiei sau a partenerilor săi, care pot fi relevante pentru Utilizator. Orice astfel de comunicare trebuie să fie transmisă prin [e-mail / Portal / telefon / SMS]. Utilizatorii trebuie să poată mereu renunța la primirea oricăror astfel de buletine informative sau mesaje comerciale. 

4. Transmiterea Datelor Personale 

Compania poate transmite Datele Personale ale Utilizatorului:

4.1.    persoanelor împuternicite numite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său;

4.2.    și să obțină informație despre Utilizator / Debitorul de la persoane terțe (inclusiv, fără limitare de la Birourile Istoriilor de Credit și orice alte persoane juridice îndreptățite; agenții de colectare și recuperare a datoriilor; persoane împuternicite ale Creditorului) pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului și să raporteze informații cu privire la comportamentului financiar al Utilizatorului / Debitorului în conformitate cu obligațiile legale / contractuale ale Companiei;

4.3.    inclusiv datele bancare, cu furnizorii serviciilor de plată numiți de către Companie să prelucreze plățile făcute între Debitor și Companie la executarea Contractului;

4.4.    în legătură cu cesiunea creanțelor apărute în baza Contractului;

4.5.    așa cum este cerut de lege și când Compania crede, cu bună credință, că transmiterea este potrivită pentru a proteja drepturile Companiei și / sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, încheieri judecătorești sau proces legal în privința Companiei.

4.6. transmiterea transfrontalieră ale datelor personale ale Debitorilor, în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume în Letonia și Ungaria.

 
5. Stocarea Datelor Personale

5.1.    Datele Personale a Debitorului vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Debitor și Companie, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioadă de 5 ani sau , în cazul unor obligații legale în acest sens pe o durată mai lungă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

5.2.    Dacă Utilizatorul / Debitorul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei pentru prelucrare, Compania va înceta prelucrarea datelor.

6. Securitatea Datelor Personale 

Compania este preocupată de securitatea datelor care sunt colectate și a implementat măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a preveni accesul neautorizat la această informație. Aceste măsuri includ politici, proceduri și elemente tehnice în legătură cu controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt în mod rezonabil destinate pentru a ajuta la protejarea Datelor Personale ale Utilizatorului de pierdere, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Compania poate folosi criptarea, protocoale web (secure socket layer), paravane de protecție (firewall), lacăte fizice și chei, restricții interne, parole de protecție și alte măsuri de securitate pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale ale Utilizatorului. Suplimentar, Compania folosește protocoalele standard de securitate și mecanismele de schimb pentru transmiterea informației sensibile.

7. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorului în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate nu este obligatoriu, totuși refuzul de a oferi consimțământul va duce la imposibilitatea de a primi credit, de a folosi Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu Contractul și / sau Termenele și Condițiile pentru Folosirea Portalului.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

Pentru exercitarea drepturilor sus-numite, Utilizatorul poate înainta o petiție în formă scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă: [email protected].

În funcție de solicitarea subiectului datelor cu caracter personal, Compania trebuie în mod gratuit să-i furnizeze următoarele informaţii, exceptînd cazul în care acesta deţine deja informaţiile respective:
a)     să confirme Utilizatorului dacă prelucrează Datele Personale ale Utilizatorului și să furnizeze informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii ori categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
b)     să comunice datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricare informație disponibilă privind originea acestor date;
c)     să informeze Utilizatorul privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
d)     să informeze cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Utilizator;
e)     să informeze privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;
f)    să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă Datele Personale ale Utilizatorului a căror prelucrare contravine normelor legale aplicabile, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;

g)    să notifice terţii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform literei f), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

8. Actualizările la Politica de Confidențialitate

Compania poate actualiza prezenta Politică de Confidențialitate din timp în timp precum afacerea și serviciile se extind sau se schimbă, sau dacă Companiei i se cere aceasta în virtutea legii. Dacă Compania face aceasta, ea va posta cea mai actuală versiune pe Portal sau la Sucursală astfel Utilizatorul trebuind să verifice periodic actualizările.