Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 (chat online); Luni - Duminică 09:00 - 19:00 (apel telefonic);

Dispozitii Generale

 

1. DEFINIȚII

Cerere: Cererea de primire a Creditului și de efectuare a procedurilor precontractuale, care este prezentată de către Debitor Creditorului;

Contract: Contractul (cadru) de credit încheiat între părți, compus din Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Creditului, precum și din modificările și/sau anexele la acesta.

Contul Debitorului: Contul Debitorului, specificat în Contract, sau un alt cont, de pe care Debitorul a efectuat vreodată vreun transfer către Creditor;

Contul Creditorului: Orice cont curent bancar al Creditorului, specificat în Contract și disponibil în Portal; 

Data de Plată: Data la care respectivele plăți trebuie efectuate așa cum sunt specificate Contract, inclusiv în Graficul de rambursare;

Dispoziții Generale: aceste prevederi obligatorii ce reglementează obligațiile contractuale ale Părților;

Dobânda Anuală Efectivă: Costul total pentru Debitor, exprimat ca procent anual din valoarea - Creditului în conformitate cu Contractul, care este definit și calculat în conformitate cu Legea, specificat în Dispozițiile Speciale;

E-mailul Debitorului: Adresa de poștă electronică a Debitorului, specificată în Contract, unde după caz Debitorul este unicul utilizator;

Dobânda Creditului: procentul respectiv din Credit, ce trebuie plătit pentru folosirea creditului, specificată pentru comoditatea Debitorului ca o sumă în MDL sau în procente în Dispozițiile Speciale ale Creditului, considerând că anul are 365 zile și 366 zile în anul bisect;

Grafic de Rambursare (sau Grafic): indică sumele și termenele la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Dispozițiile Speciale;

Credit : -  Suma de bani specificată în Dispozițiile Speciale oferită de către Creditor Debitorului în conformitate cu prezentul Contract;

Debitor: persoana fizică care a depus Cererea(rile) și/sau a încheiat Contractul;

Creditor: Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL, cu numărul de înregistrare (IDNO):  1017600000371, adresa:  MD-2005, str. Albișoara 42, etaj 4, Chișinău, Republica Moldova;

Lege: Legile și actele normative ale Republicii Moldova.

Numărul de Telefon: Orice număr de telefon indicat de Debitor, inclusiv în Contract, Profil și/sau Oficiu, utilizat doar de către Debitor, pentru comunicare cu Creditorul, inclusiv pentru notificările, cererile, ordinele Debitorului etc.;

Plată(ți) Contractuală(e): Toate plățile care trebuie efectuate de către Debitor Creditorului în conformitate cu Contractul, incluzând rambursarea totală sau parțială a Creditului și plata Remunerațiilor Contractuale;

Portal: Adresa web a Creditorului (la moment având numele de domen www.sebo.md) unde Debitorul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Părți;

Profil: Interfața personală creată pe Portal de către Debitor, unde ultimul poate accesa informația cu privire la Contract și orice alte oferte pentru produsele sau serviciile făcute disponibile de către Creditor. Folosirea Portalului este convenită între Părți în baza termenilor și condițiilor de folosire a Portalului;

Remunerațiile Contractuale: Remunerațiile plătibile de către Debitor Creditorului în legătură cu examinarea și aprobarea Cererii, administrarea Creditului, serviciul datoriei și serviciile suplimentare, inclusiv Dobânda pentru Credit, Penalități, Comisioanele și costurile și alte plăți în conformitate cu prezentul Contract;

Oficiu (Sucursală sau Oficiu Secundar): Orice oficiu permanent sau locație unde Creditorul sau partenerii acceptați ai Creditorului desfășoară unele din activităţile Creditorului (lista actualizată este disponibilă pe Portal);

Termen de Plată:  Perioada de timp din data la care Creditul a fost oferit Debitorului până la Data de Plată și până la ultima zi a Perioadei de Prelungire în caz de Prelungire (după caz).

2.       ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, INCLUSIV PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ

2.1.     Prin Contract Creditorul se obligă să ofere Debitorului Credit în baza Cererilor celui din urmă, în caz de aprobare a acestora, iar Debitorul se obligă să întoarcă  Creditul și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată. În cazul în care Debitorul a decis să primească o nouă sumă de credit, Debitorul va prezenta Cererea în conformitate cu procedura stipulată în pct. 2.2.

2.2.     Stabilirea relațiilor contractuale dintre Părți trebuie să fie asigurată în următoarea manieră:

2.2.1.În cazul în care Contractul a fost încheiat sau modificat la Oficiu, acesta intră în vigoare la semnarea de către ambele Părți;

2.2.2. În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță prin Portal (sau la Email-ul Debitorului sau la Numărul de telefon/SMS conform pct.2.3):

2.2.2.1. În Portal, Debitorul trebuie să completeze respectiva Cerere prin indicarea sumei solicitate și a termenului de plată, precum și să ofere (să încarce electronic) alte date și documente necesare (încărcări electronice de documente). De asemenea, în cazul în care serviciile de plată prin card vor fi folosite, un link către un astfel de prestator de servicii va fi deschis, unde Debitorul va trebui să indice detaliile cu privire la cardul său. La completarea Cererii sus-numite, Debitorul va introduce parola (generată de Creditor) pentru a crea Profilul și, prin marcarea butonului de „Accept”, va confirma acceptarea sa ca Creditorul (i) să folosească datele de identificare ale Debitorului pentru evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului; (ii) să folosească Portalul în conformitate cu termenele și condițiile de folosire a Portalului; (iii) să stabilească relațiile contractuale cu Debitorul în conformitate cu Dispozițiile Generale și (iv) să pregătească oferta Creditorului sub forma informației precontractuale. Între timp, codul de acceptare a Ofertei va fi transmis Debitorului la Numărul de Telefon (în continuare – Codul de Accept);

2.2.2.2. Debitorul trebuie să-și exprime acceptarea Ofertei în următoarele 24 de ore prin inserarea Codului de Accept în spațiul respectiv din Portal;

2.2.2.3. După depunerea Cererii și evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului, făcută de sine stătător de către Creditor sau prin prestatori de servicii autorizați, vor fi generate Dispozițiile Speciale. Prevederile Dispozițiilor Speciale pot fi diferite de cerințele incluse de Debitor în Cerere, respectiv Creditul poate fi diminuat în baza evaluării bonității (solvabilității) Debitorului și posibilităților Creditorului;

2.2.2.4. Odată ce Dispozițiile Speciale au fost generate și Debitorul a acceptat oferta (a inserat Codul de Accept), Creditorul va asigura notificarea încheierii Contractului (în continuare - Notificare), care va trebui transmisă la E-mailul Debitorului împreună cu Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Creditului ale Contractului; 

2.2.2.5. Momentul în care Debitorul a inserat Codul de Accept și  Creditul a fost oferit Debitorului constituie faptul că Contractul sau, după caz, modificarea Dispozițiilor Speciale ale Creditului, în cazul unei Cereri(rilor) ulterioare în temeiul Contractului, au fost încheiate între Părți prin mijloace de comunicare la distanță. Debitorul păstrează dreptul de revocare a contractului fără indicarea unor motive potrivit pct. 6.1.;

2.3.   Contractul, inclusiv modificările la acesta pot fi încheiate prin mijloace de comunicare la distanță la Email-ul Debitorului sau la Numărul de telefon/SMS, care va avea aceeași valabilitate legală ca și contractele semnate pe suport de hârtie sau contractele semnate cu semnătură electronică;

2.4.    Părțile vor stoca toată informația ce probează încheierea Contractului prin mijloace de comunicare la distanță.

2.5. Creditorul este în drept să refuze Cererea Debitorului de a accesa Credite în oricare din cazurile de mai jos:

2.5.1. Debitorul a admis întârziere (chiar și 1 zi întârziere) la executarea obligațiilor sale contractuale potrivit prezentului Contract sau altor contracte încheiate cu Creditorul;

2.5.2. Debitorul a înregistrat întârziere în executarea obligațiilor sale față de alți creditori, fapt înregistrat la orice birou al istoriilor de credit;

2.5.3. Debitorul nu a prezentat certificat privind salariul sau alte probe care certifică veniturile și cheltuielile sale pentru ultimele 12 luni, acceptabile de Creditor, care permit Creditorului să verifice bonitatea actuală a Debitorului, semnificând verificarea capacității Debitorului de a plăti sumele datorate potrivit Contractului. La verificarea bonității, Creditorul poate avea în vedere și posibilele plăți necesare pentru cheltuieli de trai ale Debitorului și dependenților săi (persoane întreținute).

2.5.4. Debitorul nu a prezentat Creditorului garanții acceptabile pentru Creditor (fidejusiunea fidejusorilor acceptabili, ipoteca asupra bunurilor acceptate de Creditor).

2.6. Debitorul prin depunerea Cererii conștientizează și confirmă că:

2.6.1. datele cu caracter personal și informația specificată în Cerere, precum și toate celelalte documente depuse sunt corecte, complete și veridice până în ziua în care Creditorul este notificat despre careva modificări;

2.6.2. Debitorul are capacitate de exercițiu deplină să acționeze și nu este sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;

2.6.3.  Debitorul acționează ca persoană fizică și nu reprezintă interesele vreunei persoane juridice, întreprinzător individual sau altă persoană (beneficiar);

2.6.4. toată informația precontractuală și condițiile esențiale ale Contractului au fost făcute disponibile pentru Debitor la Oficiu și/sau Portal, email, telefon sau prin alt mijloc de comunicare la distanță, respectiv Debitorul a fost informat despre:

2.6.4.1. toate condițiile referitoare la acordarea și rambursarea creditelor, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum și Remunerațiile Contractuale plătibile Creditorului (inclusiv, fără limitare, Dobânda, Penalitățile, Comisioanele și costurile, suma totală plătibilă);

2.6.4.2. toate riscurile în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv, fără limitare, că (i) statistica datelor nu garantează aceleași date în viitor, (ii) costuri suplimentare pot fi aplicate de către persoane terțe, precum comisioane la transfer, costuri de validare, comisioane de colectare a datoriilor, mediere, cheltuieli de judecată și/sau executare etc., (iii) consecințe negative pot apărea în cazul în care se încalcă dispozițiile Contractului (e.g. Penalitățile);

2.6.4.3. exercitarea dreptului de a revoca unilateral și anticipat Contractul în baza cererii depuse pe E-mailul Creditorului ([email protected]) sau prin telefonul informativ (+373 22 896 897);

2.6.4.4. încetarea Contractului, așa cum este stipulat în Contract;

2.6.4.5. Legea nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum, Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic și Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori  se aplică pentru orice chestiuni substanțiale în caz de litigiu între Părți;

2.6.4.6. orice litigiu apărut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat prin înțelegerea reciprocă a Părților sau Părțile pot numi un mediator autorizat să soluționeze litigiul înainte de procesul de judecată. În cazul imposibilității de a soluționa litigiile în ordine extrajudiciară, litigiile vor fi deferire instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.

2.7. Debitorul a luat cunoștință și este de acord cu toate condițiile Contractului și termenii și condițiile de folosire a Portalului și este deplin conștient de răspunderea ce decurge din documentele sus-menționate.

2.8. Dispozițiile Speciale specifică cu referire la Credit, costurile aferente și dobânda anuală efectivă, care nemijlocit sunt aplicabile Debitorului. -

3. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OFERIREA CREDITULUI

3.1.   Prin Contract, Creditorul se obligă să ofere Debitorului Credit(e) - în baza Cererilor, în caz de aprobare a acestora, iar Debitorul se obligă să întoarcă  Creditul și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată.

3.2.   Cererea poate fi prezentată:

3.2.1. prin semnarea și prezentarea Cererii la Oficiu, sau

3.2.2. prin apelarea prin intermediul Numărului de Telefon/Email, menționând prenumele, patronimicul (după caz) și numele Debitorului,  Suma Creditului, pe care Debitorul dorește să o primească -, precum și data de rambursare, sau

3.2.3. în mod electronic, prin completarea Cererii pe Portal prin intermediul Profilului.

3.3.  Creditorul va decide unilateral asupra aprobării sau respingerii Cererii, ținând cont de evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului, efectuată de sine stătător de către Creditor sau folosind asistența unor persoane terțe, și/sau executarea de către Debitor a obligațiilor conform prezentului Contract. Creditorul este în drept să respingă Cererea fără nici o justificare sau explicație.

3.4.   Creditorul notifică Debitorul despre acceptarea sau respingerea Cererii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua primirii Cererii. În caz de aprobare a Cererii, Dispozițiile Speciale sau modificările făcute în Dispozițiile Speciale ale Creditului ca rezultat al oferirii Creditului în conformitate cu Cererea pot fi trimise pe E-mailul Debitorului. Acestea vor intra în vigoare la oferirea de fapt a Creditului. Debitorul conștientizează că aceste modificări vor fi făcute în baza Cererilor prezentate de către Debitor și este de acord cu executarea lor. 

3.5.   La cererea primită de la Debitor, Creditorul este obligat să ofere Debitorului:

3.5.1. la Oficiu, după semnarea de către Creditor și Debitor, suportul de hârtie al modificărilor efectuate în Dispozițiile Speciale ale Creditului în baza respectivelor Cereri ale Debitorului;

3.5.2. în termen de 15 (cincisprezece) zile, gratuit, un grafic de plată/situația de plăți a sumelor restante în baza Contractului, în formatul (pe hârtie sau pe alt suport durabil) specificat de către Debitor.

3.6.   Creditorul, în conformitate cu indicațiile Debitorului, va oferi fiecare Credit în numerar la Oficiu sau prin transfer în Contul Debitorului.

4.      REMUNERAȚIILE CONTRACTUALE

4.1. Dobânda

4.1.1 Pentru utilizarea sumelor făcute disponibile, Debitorul va plăti Creditorului Dobânda în decursul Termenului de Plată,  precum este indicată în Dispozițiile Speciale.

4.1.2. Dobânda trebuie calculată pentru întreaga perioadă de timp pentru care Creditul(ele) este folosit de către Debitor, începând din prin zi când Creditul a fost oferit și terminând cu ziua în care  Creditul a fost rambursat Creditorului împreună cu toate celelalte Remunerații Contractuale. 

4.2.  Penalități

4.2.1. În cazul în care Debitorul încalcă Termenul de Plată, Debitorul va trebui să plătească Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, calculată ca procent stipulat în Dispozițiile Speciale începând din prima zi după Termenul de Plată și până la plata totală a tuturor sumelor restante în baza prezentului Contract. Penalitatea de Întârziere este calculată de Creditor pentru zilele de restanță a Debitorului, dar cel mult până la 100 % din  Credit.

4.3.     Comisioane și costuri ce urmează a fi plătite Creditorului în legătură cu prezentul Contract:

4.3.1. Comision de Examinare și Aprobare a Cererii, specificat de Dispozițiile Speciale, trebuie să fie plătit pentru examinarea și aprobarea Cererii. Comisionul respectiv este datorat la momentul când Cererea a fost examinată și aprobată de Creditor. În cazul în care potrivit alegerii Debitorului, plata acestui comision nu este eșalonată în corespundere cu Graficul de Rambursare, Creditorul reține acest comision din  Credit care urmează a fi eliberat.

4.3.2. Comision cu privire la Administrare, specificat în Dispozițiile Speciale ale Creditului, trebuie să fie plătit Creditorului pentru administrarea Creditului până în ultima zi a Termenului de Plată.

4.3.3. Comision de Oferire a Numerarului care trebuie plătit dacă Debitorul a solicitat  oferirea Creditului în numerar, implicând lucrul organizațional al Creditorului de obținere a banilor cheș/numerar de la banca comercială, transportare la Oficii, păstrarea în securitate a mijloacelor bănești și activitatea operațională cu mijloace bănești în cheș. Acest comision nu se achită în cazul transferului pe Contul Debitorului.

4.3.4.  Prelungire Creditorul este în drept să ofere Prelungire în cazul în care Debitorul a înregistrat zile de întîrziere sau având în vedere balanța plăților la credit și sumele rămase spre plată. Prelungirea se aplică la cererea Debitorului, care poate fi acceptată de Creditor.  În cazul Prelungirii, toate plățile (ratele lunare) indicate în Graficul de rambursare vor fi amânate pentru 31 zile.

Faptul solicitării Prelungirii de către Debitor constituie confirmarea (proba respectivă) cu privire la prelungirea Datei de Plată, alte formalități nefiind necesare. În scop informativ, Creditorul poate transmite Debitorului modificarea Dispozițiilor Speciale, unde Termenul de Plată prelungit este indicat în legătură cu acceptarea cererii Debitorului. Creditorul nu este obligat să accepte prelungirea.

 

4.3.5. Compensație de Rambursare Anticipată care trebuie plătită în cazul rambursării anticipate a  Creditului și a tuturor Remunerațiilor Contractuale în conformitate cu Clauza 5. 3., dacă creditul a fost rambursat anticipat.

4.3.6. Costurile de Colectare, pot fi solicitate de Creditor și trebuie achitate în sumă de MDL 300 sau în valoare mai mare potrivit chitanțelor de plată sau altor probe, dacă Debitorul întârzie Plățile Contractuale și Creditorul începe acțiuni de colectare, inclusiv, după caz, telefonarea Debitorului la Numărul de Telefon sau a persoanei de contact (potrivit datelor indicate de Debitor), expedierea sms(urilor), email(urilor), scrisorilor (inclusiv cu aviz de recepție), întocmirea, depunerea și pledarea acțiunilor în judecată, externalizarea respectivelor activități de colectare, activități de executare silită.

4.3.7. Comision de Restructurare, calculat ca un procent anumit din suma curentă la balanța Creditului, în cazul în care Creditorul acceptă cererea de restructurare a Creditului, pentru procesarea, examinarea și acceptarea cererii Debitorului.

 

4.4.  Modificările mărimii comisioanelor (Dobânda, Penalitățile, Comisioane și costuri) se consideră acceptate de către Debitor când acesta confirmă modificările menționate și în toate cazurile când o nouă Cerere a fost prezentată după modificări.

4.5.  Creditorul are dreptul la discreția sa și/sau în scop de marketing:

4.5.1.  să ofere Debitorului reducerea de până la 100% din Dobânda Creditului, precum și din Comisioane și costuri, în cazul în care primul Credit a fost rambursat deplin până la Data de Plată, precum și în alte cazuri anunțate de Creditor;

4.5.2.  să nu ceară și/sau să înceteze calcularea oricăror sume de Dobânzi a Creditului, Penalități sau Comisioane și costuri și să nu ceară/sau să reducă orice sau toate Remunerațiile Contractuale.

5. PLĂȚILE CONTRACTUALE ȘI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

5.1.   Plățile Contractuale vor fi efectuate de Debitor sau de alte persoane apropiate pentru Debitor, pe care Creditorul urmează să le considere împuternicite de Debitor să efectueze plăți, prin:

5.1.1. plata prin card folosindu-se de asistența furnizorilor autorizați de servicii de plată.

5.1.2. transfer în Contul Creditorului. O plată prin transfer este considerată ca fiind făcută când suma este creditată în contul bancar al Creditorului;

5.1.3. numerar la Oficiu sau în terminale de plată.

5.2. Debitorul este îndreptățit să ramburseze Creditul oricând în interiorul Termenului de Plată și în conformitate cu Legea.

5.2.   5.3. În caz de rambursare anticipată totală sau parțială a Creditului, Debitorul este îndreptățit la o reducere proporțională a tuturor Remunerațiilor Contractuale respective pentru perioada Termenului de Plată. Suma menționată a reducerii proporționale va fi oferită Debitorului în baza cererii scrise a acestuia până la efectuarea plății; după acest termen o asemenea cerere nu va fi executată și plata achitată anticipat va fi repartizată pentru următoarele Plăți Contractuale. În cazul rambursării anticipate, Debitorul va plăti adițional Creditorului o compensație precum este indicat în Dispozițiile Speciale.

5.3.1. Întru evitarea dubiilor, în cazul în care Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii și Comisionul de Oferire a Numerarului urmează să fie achitate de Debitor eșalonat conform Dispozițiilor Speciale, sumele neachitate ale acestor comisioane devin datorate și scadente în totalitate integral de către Debitor în cazul rambursării anticipate totale sau parțiale, întrucât serviciile respective deja au fost prestate.

5.3.  În caz de plăți excedentare, sumele plătite în exces vor fi întoarse în baza cererii scrise întocmită în termen de 30 de zile din ziua în care plata excedentară a fost efectuată.

5.4.  Achitarea Plăților Contractuale ale Debitorului este considerată efectuată la primirea acestora de către Creditor. Plățile Debitorului care sunt efectuate în conformitate cu prezentul Contract sunt considerate ca neefectuate până la momentul identificării acestora de către Creditor (mai ales în cazul utilizării serviciilor de plată ale terților).

5.5.  Plățile primite de la Debitor vor fi stinse în consecutivitatea următoare: Comisionul de Restructurare, penalitățile,  Costurile de Colectare, -; Compensația de Rambursare Anticipată, Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii, Comisionul de Oferire a Numerarului; Comisionul de Administrare; Dobânda, Plata(plățile) Creditului.

5.6.       Pentru evitarea dubiilor, Părțile s-au înțeles că în caz de încălcare a Termenului de Plată sau rezoluțiune a Contractului, Debitorul va rambursa Creditorului Creditul și va plăti toată Remunerația Contractuală aplicabilă, cu excepția cazurilor stabilite de Contract sau de Lege.

5.7.      Debitorul este personal responsabil cu toate bunurile sale pentru achitarea Plăților Contractuale în baza prezentului Contract în sumă deplină.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI CONSECINȚELE

6.1. Debitorul în termen de 14 zile calendaristice după încheierea Contractului poate revoca Contractul fără a invoca careva motive. Pentru a-și exercita dreptul menționat, Debitorul va transmite Creditorului o notificare unilaterală de revocare a Contractului, în formă scrisă, menționând prenumele, și numele Debitorului și numărul Contractului. În asemenea caz Debitorul va rambursa Creditorului  Creditul imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile din momentul transmiterii notificării sus-numite către Creditor, și va plăti Dobânda contractuală acumulată a Creditului începând cu data în care transferul  Creditului a fost finalizat și până la data în care Creditul  este rambursat. Dacă Debitorul nu a transmis o astfel de notificare în termen de 14 zile de la încheierea Contractului, Contractul nu se va considera încetat.

6.2.  Omisiunea de a efectua plățile în conformitate cu prezentul Contract poate avea consecințe negative, pentru că Creditorul va fi îndreptățit în conformitate cu Legea:

6.2.1. să ia toate măsurile pentru rezoluțiunea Contractului și/sau să inițieze executarea silită împotriva Debitorului;

6.2.2. să raporteze birourilor istoriilor de credit, care ar influența direct credibilitatea Debitorului în viitor, inclusiv în raport cu alți creditori (persoane terțe);

6.2.3. să accelereze rambursarea tuturor plăților contractuale în baza Contractului, iar Debitorul va trebui să plătească imediat toate aceste sume, care vor fi scadente și plătibile;

6.2.4. să notifice Debitorul sau persoanele de contact ale Debitorului (dacă există).  Debitorul confirmă că a primit aprobarea persoanei de contact a Debitorului pentru folosirea datelor de contact ale acesteia pentru posibile notificări din partea Creditorului în legătură cu neonorarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale ale Debitorului în baza Contractului.

6.2.5. să asigure prin intermediul instanței de judecată, prin înaintarea acțiunii, sechestrării sumelor din conturile Debitorului/Fidejusorului și/sau altor bunuri mobile/imobile pentru rambursarea Plăților Contractuale;

6.2.6. să creeze istoria de credit a Debitorului și să raporteze cu referire la datorii.

6.3.  Debitorul poate în mod unilateral să rezoluționeze Contractul prin notificare, cu condiția (i) rambursării în mărime deplină a  Creditului și Remunerațiilor Contractuale aplicabile și (ii) să plătească compensarea  din pct. 5. 3. Dacă Debitorul a omis să execute obligațiile sus-numite, Contractul nu va fi considerat rezoluționat.

6.4.  Creditorul poate rezoluționa Contractul sau solicita executarea imediată înainte de termen a obligațiilor, iar Debitorul va rambursa în termen de 5 zile lucrătoare Creditorului în totalitate  Creditul și Remunerația Contractuală aplicabilă, în cazul în care: 

6.4.1. Debitorul a furnizat Creditorului date false, informații incorecte, incomplete, desuete sau înșelătoare, documente falsificate sau nu a trimis informația cerută de Creditor;

6.4.2. evaluarea bonității (solvabilității) efectuată de către Creditor indică un risc semnificativ de incapacitate de plată a  Creditului;

6.4.3. o rată rămâne neplătită, total sau parţial, mai mult de 45 de zile de la scadenţa acesteia sau pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, trei sau mai multe rate nu au fost plătite integral la scadenţă;

6.4.4.  În cazul în care Creditorul a decis să rezoluționeze Contractul în mod unilateral sau să solicite executarea obligațiilor înainte de termen,  respectiva notificare va fi expediată Debitorului (în continuare – “Notificarea”).

6.4.5. Debitorul a încălcat altă obligație esențială ce derivă din Contract și dacă această încălcare nu a fost încetată în următoarele 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Creditorului adresată Debitorului;

6.4.6. un dosar penal a fost intentat împotriva Debitorului în legătură cu posibile fraude, falsificări de documente, delapidare de fonduri sau furturi de orice fel (inclusiv de mijloace bănești) sau în legătură cu alte activități infracționale similare, precum și în cazul oricăror suspiciuni, întemeiate conform Legii;

6.4.7. în caz de suspiciuni cu privire la spălarea banilor și/sau finanțare de terorism efectuată de către Debitor;

6.4.8. o cerere introductivă de declarare a insolvabilității Debitorului a fost depusă.

6.5. Prin prezenta Debitorul este de acord că:

6.5.1. Creditorul are dreptul de a cesiona oricăror persoane terțe (în continuare – ”Cesionari”) drepturile născute din Contract;

6.5.2.  Cesionarii au dreptul de a cesiona la rândul lor drepturile născute din Contract către un număr nelimitat de persoane terțe;

6.5.3. Creditorul și Cesionarii au dreptul de a dezvălui informația furnizată pentru încheierea prezentului Contract persoanelor terțe, inclusiv autorităților de supraveghere;

6.5.4. aceștia vor restitui toate cheltuielile de urmărire a Plăților Contractuale suportate de către Creditor, inclusiv cheltuielile prevăzute pentru notificările transmise conform Contractului.

6.6.  Cesionarea sau gajarea drepturilor născute din Contract nu va reduce garanțiile în favoarea Debitorului, constituite în baza prezentului Contract, fără consimțământul scris al Debitorului.

7.      DIVERSE

7.1.  Debitorul va notifica Creditorul despre toate modificările informațiilor specificate în Contract, în special cu privire la buletinul de identitate, adresele sale, Numărul de telefon sau locul de lucru, în termen de 5 zile lucrătoare.

7.2.  Creditorul, la discreția sa și/sau în conformitate cu Legea, poate cere de la Debitor:

7.2.1. aprobarea de către acesta a modificărilor informațiilor prin apelarea la Numărul de Telefon, prin intermediul  Profilului de pe Portal sau la Filială  și/sau în alt mod;

7.2.2. informație suplimentară în legătură cu executarea prezentului Contract și oferirea Creditului;

7.2.3. informație în legătură cu bonitate (solvabilitate), identificare și/sau a mijloacele bănești.

Atât timp cât informația completă cerută de Creditor nu a fost furnizată, Creditorul poate evita acordarea Creditului sau prelungirea Termenului de Plată.

7.3.  Comunicarea (Cererile, notificările scrise, propunerile, sugestiile, cererile, aprobările, refuzurile etc.) dintre Părți în legătură cu implementarea prezentului Contract trebuie să fie făcută prin apel telefonic la Numărul de Telefon, prin E-mail sau prin intermediul Profilului de pe Portal. Orice comunicare în maniera sus-specificată trebuie să fie obligatorie între părți. Creditorul nu va fi responsabil pentru nici o eroare de comunicare (inclusiv notificări nerecepționate) care au apărut din cauza eșecului Creditorului de a notifica Debitorul despre modificarea informației furnizare de către Creditor sau din cauza întreruperii comunicării lor (e.g. deranjamente în serviciile sau sistemele furnizorilor de servicii (persoane terțe), greva personalului, pierderi de date/documente etc.).

7.4.  Înainte de încheierea Contractului Debitorul este în drept să creeze un Profil pe Portal, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, disponibile pe Portal. Identificarea și comunicarea cu Creditorul este obligatorie pentru Părți. 

7.5.  Creditorul poate suspenda sau termina identificarea și/sau comunicarea între Părți la telefon prin intermediul Numărului de Telefon, sau prin intermediul Profilul de pe Portal, în conformitate cu  Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, și să ceară ca aceste activități să fie făcute la Oficiu.

7.6.  Debitorul este de acord să primească informația:

7.6.1.     care trebuie să fie trimisă în mod obligatoriu în conformitate cu Legea, fie prin e-mail la E-mail sau Numărul de Telefon al Debitorului, fie prin publicarea pe Portal;

7.6.2.     în legătură cu Contractul prin E-mailul Debitorului și/sau la telefon prin  intermediul Numărului de Telefon al Debitorului sau prin alte mijloace de comunicare electronică, ca notificări orale înregistrate sau sms-uri.  Notificările transmise se consideră primite în momentul intrării comunicării electronice în sistemul informațional indicat de Debitor;

7.6.3.     cu privire la Creditor sau persoane terțe care sunt în legătură cu Creditorul, inclusiv publicitatea comercială, anunțurile publicitare sau alte mesaje informative la telefon prin  intermediul Numărului de Telefon, prin e-mail la E-mailul Debitorului sau prin alte mijloace de comunicare electronică.  

7.7.  Debitorul își dă consimțământul (în cazul în care legislația solicită existența consimțământului)i autorizează Creditorul să asigure prelucrarea datelor personale (verificarea autenticității datelor personale ale Debitorului din diferite baze de date publice și / sau private, colectarea de date (inclusiv imaginea vizuală, foto, video și / voce), compilarea și transferarea la / de la persoane terțe, transmiterea transfrontalieră și stocarea datelor chiar și după executarea deplină a Contractului) a următoarelor date (nume, prenume, patronimic, sex, data și locul nașterii, semnătură, date a membrilor de familie, cetățenie, semnătură digitală, număr de telefon și fax, email, situație familială, situație economico-financiară, date bancare/cont, imagine, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deținute de către Debitor, caracteristici fizice, date din buletinul de identitate, voce)   cu scopul:

7.7.1.     executării obligațiilor ce derivă din Contract;

7.7.2.     creării de rapoarte de credit, colectare debite / recuperare creanțe, servicii financiar-bancare, statistică, analiză a solvabilității / situației economico-financiare, prospectare comercială și marketing direct prin mesaje SMS la numărul Debitorului, precum și primirii și transmiterii informației către birourile istoriilor de credit, stat, instituții municipale și/sau autorități de supraveghere;

7.7.3.     cesionării drepturilor născute din Contract către persoanele terțe;

7.7.4.     evaluării solvabilității Debitorului sau altor factori semnificativi ce influențează încheierea și executarea prezentului Contract;

7.7.5.     transmiterii Debitorului informației despre Creditor sau persoane terțe ce se află în legătură cu Creditorul, inclusiv informației comerciale în scop de marketing sau publicitate, și anume să primească materiale promoționale de la Creditor, partenerii Creditorului prin intermediul serviciilor poștale tradiționale sau prin intermediul mijloacelor electronice (e.g.telefon, SMS la Numărul de Telefon și/sau e-mail la Email, prin intermediul Profilului de pe Portal alte mijloace electronice);

7.7.6.     transmiterii transfrontaliere a datelor personale în Republica Letonă și Ungaria, în scopul stocării acestora pe perioada indicată în pct. 7.8 din Dispozițiile Generale.

7.8.  Debitorul confirmă că a fost informat (i) despre faptul că perioada de prelucrare a datelor personale nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate, iar după expirarea acestei perioade, datele personale vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu legislația în vigoare, și (ii) despre existența și modul de exercitare a drepturilor sale de acces, intervenție asupra datelor și de opoziție (inclusiv cu privire la prospectarea comercială), precum despre consecințele unui refuz pentru a răspunde la întrebările, obligatorii sau voluntare, prin care sunt colectate datele sale personale. Debitorul confirmă că datele personale ale acestuia pot fi colectate de către Creditor inclusiv prin următoarele metode:  interviuri față în față, telefon, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice, examinare a actelor (copiilor) prezentate, camere video , chestionar completat manual, primire/transmitere de către terți..

7.9.  Creditorul asigură procesarea și securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea.

7.10.   Dacă un litigiu dintre Părți nu este soluționat prin negocieri, acesta va trebui soluționat de către o instanță judecătorească în conformitate cu Legea.  Părțile pot recurge la mediere în cazurile și în modul stabilit de Lege.

7.11.   Debitorul este informat și este de acord că  Creditorul este îndreptățit să cesioneze toate obligațiile născute din prezentul Contract. În așa caz,  Creditorul  va notifica  Debitorul privind acest fapt cu excepția cazului în care continuă să gestioneze creditul.

7.12.   Părțile sunt îndreptățite să cadă de acord cu privire la modalități specifice de executare a obligațiilor din prezentul Contract. În acest caz, un astfel de acord va fi încheiat la Oficiu, prin intermediul telefonului utilizând Numărul de Telefon sau e-mail folosind E-mailul Debitorului, sau prin intermediul Profilului de pe Portal.

Ultima modificare: 22.04.2022, © 2022 OCN “SEBO CREDIT” SRL drepturi rezervate.