Suport clienți
Orele de deservire a clienților sunt: Luni - Vineri: 08:00 - 18:00; Sâmbătă - Duminică: 08:00 - 18:00.

Dispozitii Generale

1. DEFINIȚII
Cerere: Cererea de primire a Creditului și de efectuare a procedurilor precontractuale, care este prezentată de către Debitor/Fidejusor Creditorului;
Contract: Contractul (cadru) de credit încheiat între părți, compus din Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Creditului, precum și din modificările și/sau anexele la acesta.
Contul Debitorului: Contul curent bancar al Debitorului, specificat în Contract, sau un alt cont curent bancar, de pe care Debitorul a efectuat vreodată vreun transfer către Creditor;
Contul Creditorului: Orice cont curent bancar al Creditorului, specificat în Contract și disponibil în Portal;
Data de Plată: Data la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Graficul de rambursare al Dispozițiile Speciale (în cazul Creditului pe Termen Lung);

Data Finală de Plată: Data specificată în Dispozițiile Speciale până la care Debitorul trebuie să efectueze rambursarea totală a Sumei Oferite de Credit și Remunerației Contractuale (în cazul Creditului pe Termen Scurt);
Dispoziții Generale: aceste prevederile obligatorii ce reglementează obligațiile contractuale ale Părților;
Dobânda Anuală Efectivă: Costul total al Creditului pentru Debitor, exprimat ca procent anual din valoarea totală a Creditului(elor) acordat(e) în conformitate cu Contractul, care este definit și calculat în conformitate cu Legea, specificat în Dispozițiile Speciale;
E-mailul Debitorului/Fidejusorului: Adresa de poștă electronică a Debitorului/Fidejusorului, specificată în Contract, unde după caz Debitorul/Fidejusorul este unicul utilizator;
Fidejusor: persoana care se obligă față de Creditor prin contract să garanteze executarea obligațiilor Debitorului față de Creditor în baza Contractului, cu întregul său patrimoniu, în limita sumei maxime garantate a obligațiilor indicate în Contractul de Fidejusiune.

Grafic de Rambursare: indică sumele și termenele la care respectivele plăți în rate ale Plăților Contractuale trebuie efectuate așa cum sunt specificate în Dispozițiile Speciale în cazul Creditului pe Termen Lung;
Credit: Mijloace bănești oferite de către Creditor Debitorului în conformitate cu Contractul;
Debitor: persoana fizică care a depus Cererea(rile) de primire a Creditului și/sau a încheiat Contractul;
Creditor: Organizația de Creditare Nebancară “SEBO CREDIT” SRL, cu numărul de înregistrare (IDNO): 1017600000371, sediu: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 42, et. 4, Chișinău, Republica Moldova;
Credit pe Termen Scurt: Creditul cu Termenul de Plată de la 7 zile până la 30 zile inclusiv;
Credit pe Termen Lung: Creditul cu Termenul de Plată care depășește 30 zile;
Lege: Legile și actele normative ale Republicii Moldova.
Limita Liniei de Credit: Suma-limită a Creditului estimată de către Creditor, în interiorul căreia Debitorul poate prezenta Cereri pentru oferirea Creditului;
Limita Potențială a Liniei de Credit: Suma limită a Creditului estimată de către Creditor până unde Limita Liniei de Credit poate fi ridicată în baza Cererilor și la discreția Creditorului;
Numărul de Telefon: Orice număr de telefon indicat de Debitor/Fidejusor, inclusiv în Contract, Profil și/sau Sucursală, utilizat doar de către Debitor, pentru comunicare cu Creditorul, inclusiv pentru notificările, cererile, ordinele Debitorului/Fidejusorului etc.;
Plată(ți) Contractuală(e): Toate plățile care trebuie efectuate de către Debitor Creditorului în conformitate cu Contractul, incluzând rambursarea totală sau parțială a Creditului și plata Remunerațiilor Contractuale;
Portal: Adresa web a Creditorului (la moment având numele de domeniu www.sebo.md) unde Debitorul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Părți;
Profil: Interfața personală creată pe Portal de către Debitor, unde ultimul poate accesa informația cu privire la Contract și orice alte oferte pentru produsele sau serviciile făcute disponibile de către Creditor. Folosirea Portalului este convenită între Părți în baza termenilor și condițiilor de folosire a Portalului;
Dobânda Creditului: procentul respectiv din Suma Oferită de Credit, ce trebuie plătit pentru folosirea Creditului, specificată pentru comoditatea Debitorului ca o sumă în MDL sau în procente în Dispozițiile Speciale ale Creditului, considerând că anul are 365 zile și 366 zile în anul bisect;
Remunerațiile Contractuale: Remunerațiile plătibile de către Debitor Creditorului în legătură cu examinarea și aprobarea Cererii, administrarea Creditului, serviciul datoriei și serviciile suplimentare, inclusiv Dobânda pentru Credit, Penalități, Comisioanele și costurile și alte plăți în conformitate cu prezentul Contract;
Suma de Credit: Suma de bani specificată în Dispozițiile Speciale potențial oferită de către Creditor Debitorului în conformitate cu prezentul Contract;
Sucursală: Orice oficiu permanent sau locație unde Creditorul sau partenerii acceptați ai Creditorului desfășoară unele din activităţile Creditorului (lista actualizată este disponibilă pe Portal și la Sucursale);
Suma Oferită de Credit: Suma totală a Creditului efectiv oferită de către Creditor Debitorului în baza Contractului în mărimea specificată în Dispozițiile Speciale ale Creditului care a fost oferită Debitorului la încheierea Contractului sau după aceasta;
Termen de Plată: Perioada de timp din data la care Creditul a fost oferit Debitorului până la Data de Plată în cazul rambursărilor parțiale (plăți în rate) pentru Creditul pe Termen Lung sau până la Data Finală de Plată în cazul Creditului pe Termen Scurt, și până la ultima zi a Perioadei de Prelungire în caz de Prelungire.
2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, INCLUSIV PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ
2.1. Prin Contract Creditorul se obligă să ofere credit Debitorului în baza Cererilor celui din urmă, în caz de aprobare a acestora, iar Debitorul se obligă să întoarcă Suma Oferită de Credit și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată. În cazul în care Debitorul a decis să primească un nou credit în temeiul Contractului, Debitorul va prezenta Cererea în conformitate cu procedura stipulată în pct. 2.2, care după caz va fi acceptată de Creditor.
2.2. Stabilirea relațiilor contractuale dintre Părți trebuie să fie asigurată în următoarea manieră:
-În cazul în care Contractul a fost încheiat sau modificat la Sucursală, acesta intră în vigoare la semnarea de către ambele Părți;
-În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, procedura de mai jos trebuie respectată:
2.2.1. În Portal, Debitorul trebuie să completeze respectiva Cerere prin indicarea Sumei de Credit și a Termenului de Plată, precum și să ofere (să încarce electronic) alte date și documente necesare (încărcări electronice de documente). De asemenea, în cazul în care serviciile de plată prin card vor fi folosite, un link către un astfel de prestator de servicii va fi deschis, unde Debitorul va trebui să indice detaliile cu privire la cardul său. La completarea Cererii sus-numite, Debitorul va introduce parola (generată de Creditor) pentru a crea Profilul și, prin marcarea butonului de „Accept”, va confirma acceptarea sa ca Creditorul (i) să folosească datele de identificare ale Debitorului pentru evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului; (ii) să folosească Portalul în conformitate cu termenele și condițiile de folosire a Portalului; (iii) să stabilească relațiile contractuale cu Debitorul în conformitate cu Dispozițiile Generale și (iv) să pregătească oferta Creditorului sub forma informației precontractuale, plasată pe Portal și valabilă în următoarele 24 de ore (în continuare - Ofertă). Între timp, codul de acceptare a Ofertei va fi transmis Debitorului la Numărul de Telefon (în continuare – Codul de Accept);
2.2.2. Debitorul trebuie să-și exprime acceptarea Ofertei în următoarele 24 de ore prin inserarea Codului de Accept în spațiul respectiv din Portal;
2.2.3. După depunerea Cererii și evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului/Fidejusorului, făcută de sine stătător de către Creditor sau prin prestatori de servicii autorizați, vor fi generate Dispozițiile Speciale. Prevederile Dispozițiilor Speciale pot fi diferite de cerințele incluse de Debitor/Fidejusor în Cerere, respectiv Suma de Credit poate fi diminuată în baza evaluării bonității (solvabilității) Debitorului/Fidejusorului și posibilităților Creditorului;
2.2.4. Odată ce Dispozițiile Speciale au fost generate și Debitorul a acceptat Oferta (a inserat Codul de Accept), Creditorul va asigura notificarea încheierii Contractului (în continuare - Notificare), care va trebui transmisă la E-mailul Debitorului împreună cu Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Creditului ale Contractului;
2.2.5. Momentul în care Debitorul a inserat Codul de Accept și Suma de Credit a fost oferită Debitorului constituie faptul că Contractul sau, după caz, modificarea Dispozițiilor Speciale ale Creditului, în cazul unei Cereri(rilor) repetate în temeiul Contractului, a fost încheiate între Părți prin mijloace de comunicare la distanță. Debitorul păstrează dreptul de revocare a contractului fără indicarea unor motive potrivit pct. 6.1.;
2.3. Contractul, inclusiv modificările la acesta, încheiate prin mijloace de comunicare la distanță (la Email-ul Debitorului sau la Numărul de telefon/SMS) va avea aceeași valabilitate legală ca și contractele semnate pe suport de hârtie sau contractele semnate cu semnătură electronică;
2.4. Părțile vor stoca toată informația ce probează încheierea Contractului prin mijloace de comunicare la distanță.
2.5. Debitorul/Fidejusorul prin depunerea Cererii conștientizează și confirmă că:
2.5.1. datele cu caracter personal și informația specificată în Cerere, precum și toate celelalte documente depuse sunt corecte, complete și veridice până în ziua în care Creditorul este notificat despre careva modificări;
2.5.2. Debitorul/Fidejusorul are capacitate de exercițiu deplină să acționeze și nu este sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;
2.5.3. Debitorul/Fidejusorul acționează ca persoană fizică și nu reprezintă interesele vreunei persoane juridice, întreprinzător individual sau altă persoană (beneficiar);
2.5.4. toată informația precontractuală și condițiile substanțiale ale Contractului au fost făcute disponibile pentru Debitor/Fidejusor la Sucursală și/sau Portal, respectiv Debitorul/Fidejusorul a fost informat despre:
2.5.4.1. toate condițiile referitoare la acordarea și rambursarea Creditului, inclusiv, fără limitare, metodele disponibile de plată, precum și Remunerațiile Contractuale plătibile Creditorului (inclusiv, fără limitare, Dobânda Creditului, Penalitățile, Comisioanele și costurile, suma totală plătibilă);
2.5.4.2. toate riscurile în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv, fără limitare, că (i) statistica datelor nu garantează aceleași date în viitor, (ii) costuri suplimentare pot fi aplicate de către persoane terțe, precum comisioane la transfer, costuri de validare, comisioane de colectare a datoriilor, mediere, cheltuieli de judecată și/sau executare etc., (iii) consecințe negative pot apărea în cazul în care se încalcă dispozițiile Contractului (e.g. Penalitățile);
2.5.4.3. exercitarea dreptului de a revoca unilateral și anticipat Contractul în baza cererii depuse pe E-mailul Creditorului ([email protected]) sau prin telefonul informativ (+373 22 896 897) de la Numărul de Telefon;
2.5.4.4. încetarea Contractului, așa cum este stipulat în Contract;
2.5.4.5. Legea nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum, Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic și Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori se aplică pentru orice chestiuni substanțiale în caz de litigiu între Părți;
2.5.4.6. orice litigiu apărut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat prin înțelegerea reciprocă a Părților sau Părțile pot numi un mediator autorizat să soluționeze litigiul înainte de procesul de judecată. În cazul imposibilității de a soluționa litigiile în ordine extrajudiciară, litigiile vor fi deferire instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.
2.6. Debitorul/Fidejusorul a luat cunoștință și este de acord cu toate condițiile Contractului și termenii și condițiile de folosire a Portalului, și este deplin conștient de răspunderea ce decurge din documentele sus-menționate.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OFERIREA CREDITULUI
3.1. Prin Contract, Creditorul se obligă să ofere Debitorului credite în baza Cererilor, în caz de aprobare a acestora, iar Debitorul se obligă să întoarcă Suma Oferită de Credit și să plătească Remunerațiile Contractuale până în ultima zi a Termenului de Plată.
3.2. Cererea poate fi prezentată:
3.2.1. prin semnarea și prezentarea Cererii la Sucursală, sau
3.2.2. prin apelarea prin intermediul Numărului de Telefon/Email, menționând prenumele, patronimicul (după caz) și numele Debitorului, Suma Creditului, pe care Debitorul dorește să o primească în interiorul Limitei Liniei de Credit, precum și data de rambursare, sau
3.2.3. în mod electronic, prin completarea Cererii pe Portal prin intermediul Profilului.
3.3. Creditorul va decide unilateral asupra aprobării sau respingerii Cererii, ținând cont de evaluarea bonității (solvabilității) Debitorului/Fidejusorului, efectuată de sine stătător de către Creditor sau folosind asistența unor persoane terțe, și/sau executarea de către Debitor a obligațiilor conform prezentului Contract. Creditorul este în drept să respingă Cererea fără nici o justificare sau explicație.
3.4. Creditorul notifică Debitorul despre acceptarea sau respingerea Cererii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua primirii Cererii. În caz de aprobare a Cererii, Dispozițiile Speciale sau modificările făcute în Dispozițiile Speciale ale Creditului ca rezultat al oferirii Creditului în conformitate cu Cererea pot fi trimise pe E-mailul Debitorului. Acestea vor intra în vigoare la oferirea de fapt a Creditului. Debitorul conștientizează că aceste modificări vor fi făcute în baza Cererilor prezentate de către Debitor și este de acord cu executarea lor.
3.5. La cererea primită de la Debitor, Creditorul este obligat să ofere Debitorului:
3.5.1. la Sucursală, după semnarea de către Creditor și Debitor, suportul de hârtie al modificărilor efectuate în Dispozițiile Speciale ale Creditului în baza respectivelor Cereri ale Debitorului;
3.5.2. în termen de 15 (cincisprezece) zile, gratuit, un grafic de plată/situația de plăți a sumelor restante în baza Contractului, în formatul (pe hârtie sau pe alt suport durabil) specificat de către Debitor.
3.6. Creditorul, în conformitate cu indicațiile Debitorului, va oferi fiecare Sumă a Creditului în numerar la Sucursală sau prin transfer în Contul Debitorului.
3.7. Creditorul este în drept unilateral să definească o nouă Limită a Liniei de Credit, la aprobarea Cererii(lor) noi a Debitorului.
4. REMUNERAȚIILE CONTRACTUALE
4.1. Dobânda Creditului
4.1.1 Pentru utilizarea sumelor făcute disponibile ca Credit(e), Debitorul va plăti Debitorului în decursul Termenului de Plată, Dobânda Creditului, precum este indicată în Dispozițiile Speciale.
4.1.2. Dobânda Creditului trebuie calculată pentru întreaga perioadă de timp pentru care Creditul(ele) este folosit de către Debitor, începând din prin zi când Creditul a fost oferit și terminând cu ziua în care toată Suma Oferită de Credit a fost rambursată Creditorului împreună cu toate celelalte Remunerații Contractuale.
4.2. Penalități
4.2.1. În cazul în care Debitorul încalcă Termenul de Plată, Debitorul va trebui să plătească Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, calculată ca procent stipulat în Dispozițiile Speciale aplicat sumei restante din Credit începând din prima zi după Termenul de Plată și până la plata totală a tuturor sumelor restante în baza prezentului Contract. Penalitatea de Întârziere este calculată de Creditor pentru zilele de restanță a Debitorului, dar cel mult până la 100 % din Suma Oferită de Credit.
4.2.2. În cazul Creditului pe Termen Lung, Debitorul va fi considerat în încălcare (în continuare „Încălcare”) când oricare dintre Remunerațiile Contractuale nu sunt plătite în decurs de 5 zile de la Data de Plată, trebuind să achite suplimentar la Dobânda Creditului și la Penalitatea de Întârziere pentru fiecare zi de întârziere, o Penalitate de Încălcare, precum este indicat mai jos:
4.2.2.1. MDL 100 – plătibil la a 6-a zi de la Data de Plată; și
4.2.2.2. MDL 200 – plătibil la a 16-a zi de la Data de Plată; și
4.2.2.3. MDL 800 – plătibil la a 26-a zi de la Data de Plată .
Sumele indicate la pct. 4.2.2.1-4.2.2.3 se aplică cumulativ. Dacă mai mult de o Remunerație Contractuală este întârziată de către Debitor, Penalitatea de Încălcare se va calcula și se va achita doar cu referire la prima (cea mai veche) Remunerație Contractuală neachitată.
4.3. Comisioane și costuri ce urmează a fi plătite Creditorului în legătură cu prezentul Contract:
4.3.1. Comision de Examinare și Aprobare a Cererii (în cazul Creditului pe Termen Lung), specificat de Dispozițiile Speciale, trebuie să fie plătit pentru examinarea și aprobarea Cererii. Comisionul respectiv este datorat la momentul când Cererea a fost examinată și aprobată de Creditor. În cazul în care potrivit alegerii Debitorului, plata acestui comision nu este eșalonată în corespundere cu Graficul de Rambursare, Creditorul reține acest comision din Suma de Credit care urmează a fi eliberată.
4.3.2. Comision cu privire la Administrarea Creditului, specificat în Dispozițiile Speciale ale Creditului, trebuie să fie plătit Creditorului pentru administrarea Creditului până în ultima zi a Termenului de Plată.
4.3.3. Comision de Oferire a Numerarului care trebuie plătit dacă Debitorul a solicitat oferirea Creditului în numerar, implicând lucrul organizațional al Creditorului de obținere a banilor cheș/numerar de la banca comercială, transportare la sucursale, păstrarea în securitate a mijloacelor bănești și activitatea operațională cu mijloace bănești în cheș. Acest comision nu se achită în cazul transferului bancar pe Contul Debitorului.
4.3.4. Comision de Gestiune la Prelungire care trebuie plătit în cazul în care Debitorul a cerut și primit de la Creditor o Perioadă de Prelungire a Termenului de Plată. Comisionul de Gestiune la Prelungire este indicat în Dispozițiile Speciale și trebuie plătit la momentul în care cererea de prelungire este procesată. Faptul achitării comisionului de către Debitor constituie confirmarea (proba respectivă) cu privire la prelungirea Datei de Plată, alte formalități nefiind necesare. În scop informativ, Creditorul poate transmite Debitorului modificarea Dispozițiilor Speciale, unde Termenul de Plată amânat este indicată în legătură cu acceptarea cererii Debitorului.
4.3.5. Compensație de Rambursare Anticipată care trebuie plătită în cazul rambursării anticipate a Sumei Oferite de Credit și a tuturor Remunerațiilor Contractuale în conformitate cu Clauza 5.5., dacă Creditul pe Termen Lung a fost rambursat anticipat.
4.3.6. Costurile de Colectare, pot fi solicitat de Creditor și trebuie achitate în sumă de MDL 300 sau în valoare mai mare potrivit chitanțelor de plată sau altor probe, dacă Debitorul întârzie Plățile Contractuale și Creditorul începe acțiuni de colectare, inclusiv, după caz, telefonarea Debitorului la Numărul de Telefon sau a persoanei de contact (potrivit datelor indicate de Debitor), expedierea sms(urilor), email(urilor), scrisorilor (inclusiv cu aviz de recepție), întocmirea, depunerea și pledarea acțiunilor în judecată, externalizarea respectivelor activități de colectare, activități de executare silită.
4.3.7. Comision de Restructurare, calculat ca un procent anumit din suma curentă la balanța Creditului, în cazul în care Creditorul acceptă cererea de restructurare a Creditului, pentru procesarea, examinarea și acceptarea cererii Debitorului.
4.4. Comisioanele adiționale se plătesc în exclusivitate la alegerea și conform voinței Debitorului pentru primirea serviciilor adiționale care nu sunt impuse și considerate obligatorii la momentul încheierii Contractului.
4.5. Modificările mărimii comisioanelor (Dobânda Creditului, Penalitățile, Comisioane și costuri) se consideră acceptate de către Debitor când acesta confirmă modificările menționate și în toate cazurile când o nouă Cerere a fost prezentată după modificări. Modificările menționate nu se aplică pentru Sumele de Credit oferite până la efectuarea modificărilor.
4.6. Creditorul are dreptul la discreția sa și/sau în scop de marketing:
4.6.1. să ofere Debitorului reducerea de până la 100% din Dobânda Creditului, precum și din Comisioane și costuri, în cazul în care primul Credit a fost rambursat deplin până la Data Finală de Plată, precum și în alte cazuri anunțate de Creditor;
4.6.2. să nu ceară și/sau să înceteze calcularea oricăror sume de Dobânzi a Creditului Penalități sau Comisioane și costuri și să nu ceară/sau să reducă orice sau toate Remunerațiile Contractuale.
5. PLĂȚILE CONTRACTUALE ȘI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR
5.1. Plățile Contractuale vor fi efectuate de Debitor sau de alte persoane apropiate pentru Debitor, pe care Creditorul urmează să le considere împuternicite de Debitor să efectueze plăți, prin:
5.1.1. plata prin card folosindu-se de asistența furnizorilor autorizați de servicii de plată.
5.1.2. transfer bancar în Contul Creditorului. O plată prin transfer bancar este considerată ca fiind făcută când suma este creditată în contul bancar al Creditorului;
5.1.3. numerar la Sucursală sau în terminale de plată.
5.2. Debitorul poate prelungi Termenul de Plată cu Perioada de Prelungire, prin plata Comisionului de Gestiune la Prelungire. Creditorul nu este obligat să accepte prelungirea Datei de Plată dacă Debitorul deja înregistrează restanțe, fiind în drept să direcționeze suma la achitarea sumelor restante.
5.3. Dacă Comisionul de Gestiune la Prelungire a fost achitat, plata altor Plăți Contractuale, inclusiv Suma de Credit, Dobânda Creditului și/sau Penalitatea de Întârziere este suspendată pentru perioada respectivă. Toate sumele plătibile în baza Contractului vor fi plătite în sumă deplină până în ultima zi a perioadei de prelungire. Rambursarea respectivelor Plățile Contractuale în interiorul perioadei de prelungire nu este considerată ca întârziată, cu excepția cazului în care plata este deja întârziată la momentul când perioada de prelungire este solicitată de Debitor și acceptată de Creditor. În cazul în care Creditorul a acordat perioada de prelungire în baza solicitării Debitorului, un nou Grafic de Rambursare poate fi generat și transmis la E-mailul Debitorului.
5.4. Debitorul este îndreptățit să ramburseze Creditul oricând în interiorul Termenului de Plată și în conformitate cu Legea.
5.5. În caz de rambursare anticipată totală sau parțială a Creditului, Debitorul este îndreptățit la o reducere proporțională a tuturor Remunerațiilor Contractuale respective pentru perioada Termenului de Plată. Suma menționată a reducerii proporționale va fi oferită Debitorului în baza cererii scrise a acestuia întocmită în termen de 30 de zile din ziua în care plata anticipată a fost efectuată; după acest termen o asemenea cerere nu va fi executată și plata achitată anticipat va fi repartizată pentru următoarele Plăți Contractuale. În cazul rambursării anticipate a Creditului pe Termen Lung, Debitorul va plăti adițional Creditorului o compensație precum este indicat în Dispozițiile Speciale.
5.5.1. Întru evitarea dubiilor, în cazul în care Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii și Comisionul de Oferire a Numerarului urmează să fie achitate de Debitor eșalonat conform Dispozițiilor Speciale, sumele neachitate ale acestor comisioane devin datorate și scadente în totalitate integral de către Debitor în cazul rambursării anticipate totale sau parțiale, întrucât serviciile respective deja au fost prestate.
5.6. În caz de plăți excedentare, sumele plătite în exces vor fi întoarse în baza cererii scrise întocmită în termen de 30 de zile din ziua în care plata excedentară a fost efectuată.
5.7. Achitarea Plăților Contractuale ale Debitorului este considerată efectuată la primirea acestora de către Creditor. Plățile Debitorului care nu sunt efectuate în conformitate cu prezentul Contract sunt considerate ca neefectuate până la momentul identificării acestora de către Creditor.
5.8. Plățile primite de la Debitor vor fi stinse în consecutivitatea următoare: Comisionul de Restructurare, penalitățile, Costurile de Colectare, Comisionul de Gestiune la Prelungire; Compensația de Rambursare Anticipată, Comisionul de Examinare și Aprobare a Cererii, Comisionul de Oferire a Numerarului; Comisionul de Administrare a Creditului; Dobânda Creditului, Plata(plățile) Creditului.
5.9. Pentru evitarea dubiilor, Părțile s-au înțeles că în caz de încălcare a Termenului de Plată sau rezoluțiune a Contractului, Debitorul va rambursa Creditorului Suma Oferită de Credit și va plăti toată Remunerația Contractuală aplicabilă, cu excepția cazurilor stabilite de Contract sau de Lege.
5.10. Debitorul este personal responsabil cu toate bunurile sale pentru rambursarea Debitorului Plățile Contractuale în baza prezentului Contract în sumă deplină.
6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI CONSECINȚELE
6.1. Debitorul în termen de 14 zile calendaristice după încheierea Contractului poate revoca Contractul fără a invoca careva motive. Pentru a-și exercita dreptul menționat, Debitorul va transmite Creditorului o notificare unilaterală de revocare a Contratului, în formă scrisă, menționând prenumele, patronimicul și numele Debitorului și numărul Contractului. În asemenea caz Debitorul va rambursa Creditorului Suma Oferită de Credit imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile din momentul transmiterii notificării sus-numite către Creditor, și va plăti Dobânda contractuală acumulată a Creditului începând cu data în care transferul bancar al Sumei Oferite de Credit a fost finalizat și până la data în care Suma Oferită de Credit este rambursată. Dacă Debitorul nu a transmis o astfel de notificare în termen de 14 zile de la încheierea Contractului, Contractul nu se va considera încetat.
6.2. Omisiunea de a efectua plățile în conformitate cu prezentul Contract poate avea consecințe negative, pentru că Creditorul va fi îndreptățit în conformitate cu Legea:
6.2.1. să ia toate măsurile pentru rezoluțiunea Contractului și/sau să inițieze executarea silită împotriva Debitorului/Fidejusorului;
6.2.2. să raporteze birourilor istoriilor de credit, care ar influența direct credibilitatea Debitorului/Fidejusorului în viitor, inclusiv în raport cu alți creditori (persoane terțe);
6.2.3. să accelereze rambursarea tuturor plăților contractuale în baza Contractului, iar Debitorul/Fidejusorul va trebui să plătească imediat toate aceste sume, care vor fi scadente și plătibile;
6.2.4. să notifice Debitorul/Fidejusorul sau persoanele de contact ale Debitorului (dacă există). Debitorul confirmă că a primit aprobarea persoanei de contact a Debitorului pentru folosirea datelor de contact ale acesteia pentru posibile notificări din partea Creditorului în legătură cu neonorarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale ale Debitorului în baza Contractului.
6.2.5. să asigure prin intermediul instanței de judecată, prin înaintarea acțiunii, sechestrarea conturilor Debitorului/Fidejusorului și/sau a bunurilor mobile/imobile pentru rambursarea Plăților Contractuale;
6.2.6. să creeze istoria de credit a Debitorului/Fidejusorului cu referire la datorii.
6.3. Debitorul poate în mod unilateral să rezoluționeze Contractul prin notificare, cu condiția(i) rambursării în mărime deplină a Sumei Oferite de Împrumut și Remunerațiilor Contractuale aplicabile și (ii) să plătească compensarea așa cum este definită în pct. 5.5. Dacă Debitorul a omis să execute obligațiile sus-numite, Contractul nu va fi considerat rezoluționat.
6.4. Creditorul poate rezoluționa Contractul, iar Debitorul va rambursa în termen de 5 zile lucrătoare Creditorului în totalitate Suma Oferită de Credit și toată Remunerația Contractuală aplicabilă, în cazul în care:
6.4.1. Debitorul a furnizat Creditorului date false, informații incorecte, incomplete, desuete sau înșelătoare, documente falsificate sau nu a trimis informația cerută de Creditor;
6.4.2. evaluarea bonității (solvabilității) efectuată de către Creditor indică un risc semnificativ de incapacitate de plată a Sumei Oferite de Credit;
6.4.3. Debitorul întârzie plățile pentru o perioadă mai mare de 45 patruzeci și cinci zile calendaristice. În cazul în care Creditorul a decis să rezoluționeze Contractul în mod unilateral, în baza Remunerațiilor Contractuale neachitate ale Creditului, respectiva notificare va fi expediată Debitorului (în continuare – “Notificarea de Rezoluțiune”).
6.4.4. Debitorul a încălcat altă obligație esențială ce derivă din Contract și dacă această încălcare nu a fost încetată în următoarele 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Creditorului adresată Debitorului;
6.4.5. un dosar penal a fost intentat împotriva Debitorului în legătură cu posibile fraude, falsificări de documente, delapidare de fonduri sau furturi de orice fel (inclusiv de mijloace bănești) sau în legătură cu alte activități infracționale similare, precum și în cazul oricăror suspiciuni, întemeiate conform Legii;
6.4.6. în caz de suspiciuni cu privire la spălarea banilor și/sau finanțare de terorism efectuată de către Debitor;
6.4.7. o cerere introductivă de declarare a insolvabilității Debitorului a fost depusă.
6.5. Prin prezenta Debitorul/Fidejusorul este de acord că:
6.5.1. Creditorul are dreptul de a cesiona oricăror persoane terțe (în continuare – ”Cesionari”) drepturile născute din Contract;
6.5.2. Cesionarii au dreptul de a cesiona la rândul lor drepturile născute din Contract către un număr nelimitat de persoane terțe;
6.5.3. Creditorul și Cesionarii au dreptul de a dezvălui informația furnizată pentru încheierea prezentului Contract persoanelor terțe, inclusiv autorităților de supraveghere;
6.5.4. aceștia vor restitui toate cheltuielile de urmărire a Plăților Contractuale suportate de către Creditor, inclusiv cheltuielile prevăzute pentru notificările transmise conform Contractului.
6.6. Cesionarea drepturilor născute din Contract nu va reduce garanțiile în favoarea Debitorului și/sau Fidejusorului, constituite în baza prezentului Contract, fără consimțământul scris al Debitorului/Fidejusorului.
7. DIVERSE
7.1. Debitorul/Fidejusorul va notifica Creditorul despre toate modificările informațiilor specificate în Contract, în special cu privire la buletinul de identitate, adresele sale, Numărul de telefon sau locul de lucru, în termen de 5 zile lucrătoare.
7.2. Creditorul, la discreția sa și/sau în conformitate cu Legea, poate cere de la Debitor/Fidejusor:
7.2.1. aprobarea de către acesta a modificărilor informațiilor prin apelarea la Numărul de Telefon, prin intermediul Profilului de pe Portal sau la Filială și/sau în alt mod;
7.2.2. informație suplimentară în legătură cu executarea prezentului Contract și oferirea Creditului;
7.2.3. informație în legătură cu bonitate (solvabilitate), identificare și/sau a mijloacele bănești.
Atât timp cât informația completă cerută de Creditor nu a fost furnizată, Creditorul poate evita acordarea Sumei de Credit sau prelungirea Termenului de Plată.
7.3. Comunicarea (Cererile, notificările scrise, propunerile, sugestiile, cererile, aprobările, refuzurile etc.) dintre Părți în legătură cu implementarea prezentului Contract trebuie să fie făcută prin apel telefonic la Numărul de Telefon, prin E-mail sau prin intermediul Profilului de pe Portal. Orice comunicare în maniera sus-specificată trebuie să fie obligatorie între părți. Creditorul nu va fi responsabil pentru nici o eroare de comunicare (inclusiv notificări nerecepționate) care au apărut din cauza eșecului Creditorului de a notifica Debitorul despre modificarea informației furnizare de către Creditor sau din cauza întreruperii comunicării lor (e.g. deranjamente în serviciile sau sistemele furnizorilor de servicii (persoane terțe), greva personalului, pierderi de date/documente etc.).
7.4. Înainte de încheierea Contractului Debitorul este în drept să creeze un Profil pe Portal, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, disponibile pe Portal. Identificarea și comunicarea cu Creditorul este obligatorie pentru Părți.
7.5. Creditorul poate suspenda sau termina identificarea și/sau comunicarea între Părți la telefon prin intermediului Numărului de Telefon, sau prin intermediul Profilul de pe Portal, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, și să ceară ca aceste activități să fie făcute la Sucursală.
7.6. Debitorul/Fidejusorul este de acord să primească informația:
7.6.1. care trebuie să fie trimisă în mod obligatoriu în conformitate cu Legea, fie prin e-mail la E-mail sau Numărul de Telefon Debitorului/Fidejusorului, fie prin publicarea pe Portal;
7.6.2. în legătură cu Contractul prin e-mail la E-mailul și/sau la telefon prin intermediului Numărului de Telefon al Debitorului//Fidejusorului, ca notificări orale înregistrate sau sms-uri. Notificările transmise prin e-mail sau sms-uri se consideră primite în momentul intrării comunicării electronice în sistemul informațional indicat de Debitor/Fidejusor;
7.6.3. cu privire la Creditor sau persoane terțe care sunt în legătură cu Creditorul, inclusiv publicitatea comercială, anunțurile publicitare sau alte mesaje informative la telefon prin intermediului Numărului de Telefon sau prin e-mail la E-mailul Debitorului/Fidejusorului.
7.7. Debitorul/Fidejusorul își dă consimțământul și autorizează Creditorul să asigure prelucrarea datelor personale (verificarea autenticității datelor personale ale Debitorului/Fidejusorului din diferite baze de date publice și / sau private, colectarea de date (inclusiv imaginea vizuală, foto, video și / voce), compilarea și transferarea la / de la persoane terțe, transmiterea transfrontalieră și stocarea datelor chiar și după executarea deplină a Contractului) a următoarelor date (nume, prenume, patronimic, sex, data și locul nașterii, semnătură, date a membrilor de familie, cetățenie, semnătură digitală, număr de telefon și fax, email, situație familială, situație economico-financiară, date bancare, imagine, adresă (domiciliu/reședință), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare), date privind bunurile deținute de către Debitor, caracteristici fizice, date din buletinul de identitate, voce) cu scopul:
7.7.1. executării obligațiilor ce derivă din Contract;
7.7.2. creării de rapoarte de credit, colectare debite / recuperare creanțe, servicii financiar-bancare, statistică, analiză a solvabilității / situației economico-financiare, prospectare comercială și marketing direct prin mesaje SMS la numărul Debitorului, precum și primirii și transmiterii informației către birourile istoriilor de credit, stat, instituții municipale și/sau autorități de supraveghere;
7.7.3. cesionării drepturilor născute din Contract către persoanele terțe;
7.7.4. evaluării solvabilității Debitorului/Fidejusorului sau altor factori semnificativi ce influențează încheierea și executarea prezentului Contract;
7.7.5. transmiterii Debitorului/Fidejusorului informației despre Creditor sau persoane terțe ce se află în legătură cu Creditorul, inclusiv informației comerciale în scop de marketing sau publicitate, și anume să primească materiale promoționale de la Creditor, partenerii Creditorului prin intermediul serviciilor poștale tradiționale sau prin intermediul mijloacelor electronice (i.e. telefon, SMS la Numărul de Telefon și/sau e-mail la Email ori prin intermediul Profilului de pe Portal);
7.7.6. transmiterii transfrontaliere a datelor personale în Republica Letonă și Ungaria, în scopul stocării acestora pe perioada indicată în pct. 7.8 din Dispozițiile Generale.
7.8. Debitorul/Fidejusorul confirmă că a fost informat (i) despre faptul că perioada de prelucrare a datelor personale nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate, iar după expirarea acestei perioade, datele personale vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu legislația în vigoare, și (ii) despre existența și modul de exercitare a drepturilor sale de acces, intervenție asupra datelor și de opoziție (inclusiv cu privire la prospectarea comercială), precum despre consecințele unui refuz pentru a răspunde la întrebările, obligatorii sau voluntare, prin care sunt colectate datele sale personale. Debitorul/Fidejusorul confirmă că datele personale ale acestuia pot fi colectate de către Creditor inclusiv prin următoarele metode: interviuri față în față, telefon, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice, examinare a actelor (copiilor) prezentate, camere video, , chestionar completat manual, primire/transmitere de către terți..
7.9. Creditorul asigură procesarea și securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea.
7.10. Debitorul și Fidejusorul autorizează Creditorul să informeze Fidejusorul prin notificări, inclusiv E-mail sau la Numărul de telefon în legătură cu întârzierea de executare completă sau parțială a obligațiilor de plată ale Debitorului în baza Contractului și sumele respective;
7.11. Dacă un litigiu dintre Părți nu este soluționat prin negocieri, acesta va trebui soluționat de către o instanță judecătorească în conformitate cu Legea. Părțile pot recurge la mediere în cazurile și în modul stabilit de Lege.
7.12. Debitorul/Fidejusorul este informat și este de acord că Creditorul este îndreptățit să cesioneze toate obligațiile născute din prezentul Contract. În așa caz, Creditorul va notifica Debitorul/Fidejusorul privind acest fapt cu excepția cazului în care continuă să gestioneze creditul.
7.13. Părțile sunt îndreptățite să cadă de acord cu privire la modalități specifice de executare a obligațiilor din prezentul Contract. În acest caz, un astfel de acord va fi încheiat la Sucursală, prin intermediul telefonului utilizând Numărul de Telefon sau e-mail folosind E-mailul Debitorului/Fidejusorului, sau prin intermediul Profilului de pe Portal.
Ultima modificare:23.10.2019, © 2019 OCN “SEBO CREDIT” SRL drepturi rezervate.